Roháček5. Mojžišova22,21

5. Mojžišova 22:21

Deuteronomium

vtedy vy­vedú dievčinu ku dveriam domu jej otca a uhádžu ju mužovia jej mes­ta kamením, a zo­mrie pre­to, že vy­konala bláz­nov­stvo v Iz­raelovi smil­niac v dome svoj­ho ot­ca, a od­praceš také zlo zo svoj­ho stredu.


Verš v kontexte

20 Ale ak by to bola prav­da, a nenašiel by sa dôkaz panenstva dievčiny, 21 vtedy vy­vedú dievčinu ku dveriam domu jej otca a uhádžu ju mužovia jej mes­ta kamením, a zo­mrie pre­to, že vy­konala bláz­nov­stvo v Iz­raelovi smil­niac v dome svoj­ho ot­ca, a od­praceš také zlo zo svoj­ho stredu. 22 Keby bol nie­kto naj­dený, že leží so ženou, vy­datou za muža, vtedy zo­mrú obi­dvaja, i muž, ktorý ležal so ženou, i žena, a od­praceš také zlo z Iz­raela.

späť na 5. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

21 vtedy vy­vedú dievčinu ku dveriam domu jej otca a uhádžu ju mužovia jej mes­ta kamením, a zo­mrie pre­to, že vy­konala bláz­nov­stvo v Iz­raelovi smil­niac v dome svoj­ho ot­ca, a od­praceš také zlo zo svoj­ho stredu.

Evanjelický

21 vtedy vy­vedú devu ku vchodu domu jej otca a mužovia toho mes­ta ju ukameňujú až na sm­rť, lebo spáchala nehaneb­nosť v Iz­raeli, keď smil­nila v ot­cov­skom dome. Tak od­stráň zlo zo svoj­ho pro­stredia!

Ekumenický

21 vy­vedú ju k vchodu ot­cov­ho domu a muži mes­ta ju ukameňujú, lebo sa v Izraeli do­pus­tila nehaneb­nos­ti tým, že v otcovskom dome smil­nila. Tak od­strániš zlo spomedzi seba.

Bible21

21 ať ji vy­vedou ke vcho­du do domu jejího otce a muži toho měs­ta ať ji uka­menují k smrti za to, že spá­cha­la v Iz­rae­li hanebnost, když smilni­la v do­mě svého ot­ce. Od­straň ze svého stře­du zlo!