EkumenickýEzechiel28

Ezechiel

Súd nad týrskym kráľom1 Po­tom mi za­znelo slovo Hos­podina: 2 Človeče, po­vedz týr­skym kniežatám: Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Hoci je po­výšené tvoje srd­ce a hovoríš: Som Boh, obývam síd­lo bohov upro­stred mora. Si však človek, a nie Boh. Len vo svojej mys­li si sa po­kladal za Boha. 3 Hľa, múd­rejší si ako Daniel, nič taj­né ti nie je skryté. 4 Svojou múd­rosťou a roz­vahou si si nadobudol bohat­stvo, nadobudol si zlato a strieb­ro do svojich po­klad­níc. 5 Vďaka mnohej múd­ros­ti vo svojom ob­chodovaní rozm­nožil si svoje bohat­stvo a tvoje srd­ce sa vy­statovalo svojím bohat­stvom. 6 Pre­to tak­to vraví Pán, Hos­podin: Pre­tože si sa vo svojej mys­li po­kladal za rov­ného Bohu, 7 pri­vediem proti tebe cudzie násil­níc­ke národy. Tie vy­tasia svoje meče proti kráse tvojej múd­ros­ti a znes­vätia tvoj lesk. 8 Zvrh­nú ťa do jamy a zo­mrieš, ako zomierajú tí, čo sú pre­bod­nutí upro­stred mora. 9 Či po­tom po­vieš pred svojimi vrah­mi: Som Boh? Veď ty si človek — a nie Boh — v rukách tých, ktorí ťa smr­teľne rania. 10 Zo­mrieš sm­rťou ne­ob­rezan­cov, rukou cudzin­cov, lebo ja som to po­vedal — znie výrok Pána, Hos­podina. Žalospev nad týrskym kráľom11 Po­tom mi za­znelo slovo Hos­podina: 12 Človeče, za­spievaj žalo­spev o týrskom kráľovi a po­vedz o ňom: Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Bol si pečaťou do­konalos­ti, pl­ný múd­ros­ti a do­konalý v kráse. 13 Bol si v Božej záh­rade, v Edene. Bol si odetý roz­ličnými drahokamami: rubínom, topásom, diaman­tom, chryzolitom, ónyxom, jas­pisom, zafírom, malachitom a smarag­dom. Tie boli rukou umel­ca vsadené do zlata a boli pri­pravené na deň tvoj­ho stvorenia. 14 Urobil som ťa jagavým cherubom — strážcom. Bol si na svätom Božom vr­chu, pre­chádzal si sa medzi oh­nivými kameňmi. 15 Bez­chyb­ne si si počínal odo dňa svoj­ho stvorenia až do­vtedy, kým sa nezis­tila zvrátenosť pri tebe. 16 Pri mnohorakom ob­chodovaní si sa na­pl­nil násilím a zhrešil si. Vtedy som ťa v nemilosti vy­hnal z Božieho vr­chu a cherub — strážca ťa od­stránil spomedzi oh­nivých kameňov. 17 Srd­ce ti spyšnelo pre tvoju krásu, prišiel si o múdrosť kvôli les­ku. Zhodil som ťa na zem, po­stavil som ťa pred kráľov, aby mali po­tešenie z pohľadu na teba. 18 Množs­tvom svojich vín, svojím ne­poc­tivým ob­chodovaním znes­vätil si svoje svätyne. Vy­viedol som z teba oheň a ten ťa strávil. Zmenil som ťa na popol na zemi pred očami všet­kých, ktorí ťa videli. 19 Všet­ci, čo ťa po­znali medzi národ­mi, zdesili sa nad tebou. Hroz­ný koniec ťa stihol, a už ťa viac nebude. Súd nad Sidonom20 Po­tom mi za­znelo slovo Hos­podina: 21 Človeče, ob­ráť sa tvárou k Sidonu, prorokuj proti nemu 22 a po­vedz: Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Hľa, ja som proti tebe, Sidon, a os­lávim sa upro­stred teba. 23 Zošlem na neho mor, krv bude na jeho uliciach a pad­nú po­bití upro­stred neho, a to mečom proti nemu zo všet­kých strán. Po­tom spoz­najú, že ja som Hos­podin. 24 Pre dom Iz­raela už nebude zhub­ným tŕňom ani bolesť spôsobujúcim bodľačím nik z tých, ktorí bývajú okolo neho a po­hŕdajú ním. Tak spoz­najú, že ja som Pán, Hos­podin. Návrat a blaho Izraela25 Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Keď zhromaždím dom Iz­raela spomedzi národov, kde bol rozp­týlený, a do­kážem pred zrak­mi po­hanov, že som Svätý, budú bývať na svojej pôde, ktorú som dal svoj­mu služob­níkovi Jákobovi. 26 Budú na nej bez­pečne bývať, budú stavať domy a vy­sádzať vinice, a budú bývať bez­pečne, keď vy­konám súd nad všet­kými, ktorí nimi zo všet­kých strán po­hŕdajú. Po­tom spoz­najú, že ja som Hos­podin, ich Boh.

EkumenickýEzechiel28

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček