EkumenickýEzechiel17

Ezechiel

Podobenstvo o orlovi a viniči1 Po­tom mi za­znelo slovo Hos­podina: 2 Človeče, po­vedz hádan­ku, zo­stav podoben­stvo domu Iz­raela 3 a po­vedz: Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Veľký orol s veľkými kríd­lami, dl­hými br­kami, ú­pl­ne po­krytý pes­trým perím, priletel na Libanon a vzal vr­chovec céd­ra, 4 jeho vr­chol­ný výhonok od­lomil, zaniesol ho do krajiny kup­cov a zložil v meste ob­chod­níkov. 5 Po­tom na­bral zo semena krajiny a dal ho do úrod­nej pôdy, vzal ho k hojným vodám, za­sadil ho ako vŕbu. 6 Vy­pučalo a stalo sa buj­ným viničom níz­keho vzras­tu, ktorý mal ob­racať letoras­ty k nemu a jeho korene mali byť pod ním. Tak sa stal viničom, vy­háňal konáre a vy­stieral výhon­ky. 7 Bol však aj iný veľký orol s veľkými kríd­lami a mnohým perím. Po­zri, vinič vy­stieral k nemu svoje korene a letoras­ty ob­racal k nemu, aby ho zvlažoval lepšie ako záhon, na ktorom bol za­sadený. 8 Bol pred­sa za­sadený na dob­rom poli, pri hoj­ných vodách, aby sa roz­vet­vil a prinášal úrodu, aby sa stal nád­her­ným viničom. 9 Po­vedz: Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Vy­darí sa? Či onen ne­vy­tr­há jeho korene a ne­ob­tr­há jeho ovocie, takže vy­schne aj jeho vy­pučané lís­tie? Nebude treba ani moc­né rameno, ani množs­tvo ľudu, aby ho zdvih­li z jeho koreňov. 10 Za­sadený je, ale či sa vy­darí? Ne­vy­schne az­da, keď ho ovanie východ­ný vietor? Vy­schne na záhone, kde rás­tol. 11 Po­tom mi za­znelo slovo Hos­podina: 12 Po­vedz domu vzdoru: Či ne­viete, čo to znamená? Po­vedz: Prišiel babylon­ský kráľ do Jeruzalema, vzal jeho kráľa i kniežatá a za­viedol ich k sebe do Bábela. 13 Vzal jed­ného z kráľovského rodu, uzav­rel s ním zmluvu a za­viazal ho prísahou, ale vznešených z krajiny od­viedol, 14 aby kráľov­stvo bolo ponížené a ne­moh­lo po­vs­tať, aby za­chovávalo zmluvu s ním, a tak ob­stálo. 15 Ale vzpriečil sa mu a po­slal svojich po­slov do Egyp­ta, aby mu dali kone a mnoho ľudu. Vy­darí sa? Či unik­ne ten, čo tak robí? Môže sa za­chrániť ten, čo ruší zmluvu? 16 Ako žijem — znie výrok Pána, Hos­podina — zo­mrie v sídle kráľa, ktorý ho do­sadil za kráľa, ktorého prísahu znevážil a ktorého zmluvu zrušil, u neho zo­mrie v Bábeli. 17 Ani faraón mu nebude po­máhať s veľkým voj­skom a ohrom­ným množs­tvom ľudu vo voj­ne, keď na­sypú val a po­stavia ob­liehacie za­riadenia, aby vy­hasili mnoho životov. 18 Znevážil prísahu, zrušil zmluvu a hoci na to dal ruku, pred­sa tieto veci vy­konal. Ne­unik­ne! 19 Pre­to tak­to vraví Pán, Hos­podin: Ako žijem: za mne danú prísahu, ktorú znevážil, a za moju zmluvu, ktorú porušil, pri­vodím trest na jeho hlavu. 20 Rozo­striem na neho svoju sieť a chytí sa do môj­ho osíd­la, do­vediem ho do Bábela; tam sa budem s ním súdiť pre ne­ver­nosť, ktorej sa do­pus­til voči mne. 21 A všet­ci jeho vy­braní vo všet­kých jeho húfoch pad­nú mečom a tí, čo zo­stanú, budú rozp­týlení do všet­kých vet­rov; tak spoz­náte, že ja, Hos­podin, som hovoril. 22 Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Po­tom vez­mem z vysokého céd­rového vr­chov­ca a za­sadím ho; z vrchovca jeho výhon­kov od­lomím mlád­nik a za­sadím ho na vy­soký a vy­čnievajúci vrch. 23 Na vy­sokom vr­chu Iz­raela ho za­sadím, vy­ženie vet­vy, prinesie ovocie a stane sa nád­her­ným céd­rom. Budú bývať pod ním všet­ky vtáky s rozličným perím, v tôni jeho vetiev budú pre­bývať. 24 Po­tom všet­ky poľné stromy spoz­najú, že ja som Hos­podin a ja som ponížil vy­soký strom a vy­výšil som níz­ky strom, že ja som vy­sušil ešte zelený strom a pri­viedol som k rozkvetu suchý strom. Ja, Hos­podin, som po­vedal a spl­ním to!

EkumenickýEzechiel17

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček