EkumenickýEzechiel42

Ezechiel

Stavby v nádvoriach1 Po­tom ma vy­viedol do von­kajšieho ná­dvoria, po ces­te smerujúcej na sever, a pri­viedol ma ku komore, ktorá bola pred ohradeným pries­torom a oproti stav­be smerujúcej na sever. 2 Spredu bola dl­há sto lakťov na sever­nej strane a široká päťdesiat lakťov. 3 Na­proti dvad­siatim lakťom vnútor­ného ná­dvoria a na­proti dlažbe von­kajšieho ná­dvoria boli galérie, jed­na oproti druhej v troch po­schodiach. 4 Pred komorou do­vnút­ra bola chod­ba desať lakťov široká a sto lakťov dl­há, ale jej vchody boli na sever­nej strane. 5 Vr­ch­né komory stav­by boli užšie ako spod­né a pro­stred­né, lebo galérie uberali z nich pries­tor. 6 Boli totiž troj­pos­chodové a ne­mali stĺpy ako stĺpy na ná­dvoriach. Pre­to sa zužovali v pomere k spodným a stred­ným, od prízemia počnúc. 7 Múr, ktorý sa von­ku tiahol rov­nobežne s komorami smerom k vonkajšiemu ná­dvoriu a na­proti komorám, bol dl­hý päťdesiat lakťov, 8 lebo dĺžka komôr, ktoré boli na von­kajšom ná­dvorí, bola päťdesiat lakťov, kým komory na­proti chrámu boli sto lakťov dl­hé. 9 Pod tými komorami bol vchod od východu, ak chcel nie­kto voj­sť k nim z vonkajšieho ná­dvoria. 10 Po šír­ke múru ná­dvoria aj od juhu pred ohradeným pries­torom a pred za­dnou stav­bou boli tiež komory. 11 Pred nimi bola chod­ba a vy­zerali ako sever­ne položené komory. Boli také dl­hé a také široké ako ony a rov­naké boli aj ich východy, rov­naké bolo ich usporiadanie a rov­naké boli ich vchody. 12 Tak ako dvere komôr ležali na južnej strane, boli aj dvere na začiat­ku chod­by, totiž chod­by po­zdĺž stav­by, kadiaľ sa pri­chádza od východu. 13 Po­vedal mi: Sever­né komory a južné komory na­proti ohradenému pries­toru sú sväté siene, kde kňazi, ktorí sa pri­bližujú k Hospodinovi, majú jedávať najs­vätejšie dary. Tam majú ukladať najs­vätejšie dary, a to po­kr­movú obetu, obetu za hriech a obetu za vinu, lebo toto mies­to je sväté. 14 Ak kňazi pri­chádzajú do svätyne, ne­smú od­tiaľ vy­chádzať do von­kajšieho ná­dvoria, ale tam si musia zložiť rúcha, v ktorých konajú službu, lebo tie sú sväté. Majú si najprv ob­liecť iné šaty, aby po­tom moh­li vy­j­sť na mies­to, ktoré je určené pre ľud. Chrámový obvod15 Keď domeral vnút­ro chrámu, vy­viedol ma k východnej bráne a pre­meriaval celý ob­vod chrámu. 16 Meracou trs­tinou pre­meral východ­nú stranu. Trs­tinou na­meral päťs­to lakťov. Po­tom sa ob­rátil 17 a meracou trs­tinou zmeral sever­nú stranu: päťs­to lakťov. Po­tom sa ob­rátil 18 a meracou trs­tinou pre­meral južnú stranu: päťs­to lakťov. 19 Ob­rátil sa na západ a na­meral päťs­to lakťov. 20 Meral na všet­kých štyroch stranách: Múr do­okola bol dl­hý päťs­to lakťov a päťs­to lakťov široký, aby od­deľoval svätý pries­tor od obyčaj­ného.

EkumenickýEzechiel42

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček