EkumenickýEzechiel4

Ezechiel

Symbolický náznak súdu1 Ty však, človeče, vez­mi si teh­lu, polož ju pred seba a na­kres­li na ňu mes­to Jeruzalem. 2 Daj sa do jeho ob­liehania: vy­stav proti nemu ob­liehacie za­riadenie a na­syp proti nemu ob­liehací val; po­stav proti nemu tábory a umiest­ni proti nemu do­okola ob­liehacie barany. 3 Vez­mi si želez­nú pan­vicu, po­stav ju ako želez­nú stenu medzi seba a mes­to a pev­ne upri svoj po­hľad proti ne­mu. Bude teda v stave ob­liehania a ty ho budeš ob­liehať. Bude to znamením pre dom Iz­raela. 4 Ľah­ni si na ľavý bok a polož naň vinu domu Iz­raela. Koľko dní preležíš na ňom, toľko dní budeš znášať ich vinu. 5 Roky ich viny ti určím zod­povedajúcim počtom dní: tri­stodeväťdesiat dní budeš znášať vinu domu Iz­raela. 6 Keď to ukončíš, ľah­neš si druhý raz, a to na pravý bok, a budeš znášať vinu domu Júdov­ho štyrid­sať dní. Určil som ti vždy jeden deň za jeden rok. 7 Upri teda pev­ne svoj po­hľad i svoje ob­nažené rameno na ob­liehanie Jeruzalema a prorokuj proti ne­mu. 8 Hľa, po­viažem ťa po­v­raz­mi, aby si sa ne­mohol ob­racať z boka na bok skôr, než skončíš ob­liehanie. 9 Na­ber si pšenicu, jačmeň, bôb, šošovicu, proso a špal­du; daj to do jed­nej nádoby a pri­prav si z toho chlieb. Podľa počtu dní, ktoré preležíš na svojom boku, budeš to jesť: tri­stodeväťdesiat dní. 10 Tvoj po­krm, ktorý budeš jesť, má den­ne vážiť dvad­sať šekelov na deň. Budeš ho jedávať raz den­ne v určený čas. 11 Aj vodu budeš piť podľa miery: šes­tinu hína. Budeš ju piť raz za deň. 12 Aj jačmen­ný po­súch budeš jedávať, ale pečený pred ich očami na ľud­ských výkaloch. 13 Po­tom mi Hos­podin po­vedal: Tak budú jedávať Iz­raeliti svoj nečis­tý chlieb medzi národ­mi, medzi ktoré ich zaženiem. 14 Vtedy som po­vedal: Ach, Pane, Hos­podin, ja som sa doteraz ni­kdy ne­poškvr­nil, zdoch­linu ani zverou roz­tr­hané mäso som nejedol od mlados­ti až doteraz. Skazené mäso som ešte ne­vzal do úst. 15 Vtedy mi po­vedal: Po­zri sa, dal som ti hovädzí hnoj na­mies­to ľud­ských výkalov. Na ňom si budeš pri­pravovať chlieb. 16 Po­tom mi po­vedal: Človeče, hľa, polámem palicu na nosenie chleba v Jeruzaleme, a budú jesť od­vážený chlieb s ustarostenosťou, aj mierou vy­meranú vodu budú piť s hrôzou, 17 aby tr­peli nedos­tat­kom chleba a vody, aby sa desili všet­ci rov­nako a hynuli pre svoje viny.

EkumenickýEzechiel4

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček