EkumenickýEzechiel46

Ezechiel

Deň sobotného odpočinku a novmesiaca1 Tak hovorí Pán, Hos­podin: Brána do vnútor­ného ná­dvoria, ob­rátená na východ, bude šesť pracov­ných dní za­tvorená, ale v deň sobot­ného od­počin­ku i v deň nov­mesiaca sa ot­vorí. 2 Vtedy nech knieža vstúpi cez pred­sieň brány zvon­ku a nech sa za­staví pri verajach brány. Kňazi prinesú jeho spaľovanú obetu i jeho obetu spoločen­stva. Knieža nech sa klania na prahu brány, a po­tom odíde. Ale brána sa nezat­vorí až do večera. 3 Ľud krajiny nech sa klania pred Hos­podinom pri vchode do onej brány cez dni sobot­ného od­počin­ku i cez nov­mesiace. 4 Spaľovaná obeta, ktorú prinesie knieža Hos­podinovi v deň sobot­ného od­počin­ku, bude šesť bez­chyb­ných barán­kov a jeden bez­chyb­ný baran; 5 po­kr­mová obeta bude éfa na barana, a po­kr­mová obeta na barán­ka toľko, koľko má na­porúdzi, spolu s hínom oleja na éfu. 6 V deň nov­mesiaca bez­chyb­ný býček, šesť barán­kov a jeden baran; musia byť bez­chyb­né. 7 Éfu na býčka a éfu na barana nech pri­praví ako po­kr­movú obetu a na barán­ka, koľko má na­porúdzi, spolu s hínom oleja na éfu. Rozličné pokyny pri obetách8 Keď príde knieža, nech vstúpi cez pred­sieň brány a tou is­tou ces­tou nech vy­j­de von. 9 Keď vo výročné sláv­nos­ti ľud krajiny príde pred Hos­podina, keď voj­de sever­nou bránou klaňať sa, nech vy­j­de južnou bránou, a ten, kto voj­de južnou bránou, nech vy­j­de sever­nou bránou. Nech sa ne­vracia tou is­tou bránou. 10 Knieža nech voj­de medzi nich, keď prídu, a keď vy­j­dú, nech vy­j­de aj on. 11 Na sviat­ky a sláv­nos­ti má byť táto po­kr­mová obeta: éfa na býčka a éfa na barana, avšak na barán­ky, koľko má na­porúdzi, a k tomu hín oleja na éfu. 12 Keď knieža bude pri­pravovať dob­rovoľnú spaľovanú obetu alebo obetu spoločen­stva ako dob­rovoľnú obetu pre Hos­podina, vtedy mu ot­voria bránu ob­rátenú na východ a prinesie svoju spaľovanú obetu i svoju obetu spoločen­stva, ako sa prináša v deň sobot­ného od­počin­ku. Po­tom vy­j­de; po jeho od­chode bránu za­tvoria. 13 Jed­noročného bez­chyb­ného barán­ka pri­prav pre Hos­podina každoden­ne ako spaľovanú obetu; každé ráno ho obetuj! 14 K tomu pri­prav každé ráno ako po­kr­movú obetu šes­tinu éfy a k tomu tretinu hína oleja na po­kropenie pšeničnej múky ako po­kr­movú obetu pre Hos­podina. To sú večne plat­né ustanovenia o ustavičnej spaľovanej obete. 15 Teda pri­pravuj­te barán­ka, po­kr­movú obetu a olej každé ráno ako ustavičnú spaľovanú obetu. Dedičné vlastníctvo kniežaťa16 Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Keď knieža dá dar nie­ktorému zo svojich synov zo svoj­ho dedičného vlast­níc­tva, bude to pat­riť jeho synom; bude to ich dedičným vlast­níc­tvom. 17 Keď dá dar zo svoj­ho vlast­níc­tva nie­ktorému zo svojich služob­níkov, bude mu to pat­riť až do roku pre­púšťania na slobodu a po­tom sa to na­vráti kniežaťu. Len dedičs­tvo jeho synov bude im pat­riť. 18 Knieža ne­smie vziať z vlastníctva ľudu, aby ho vy­tlačil z vlastníctva. Zo svoj­ho vlast­níc­tva pri­delí dedičs­tvo svojim synom, aby nik z môjho ľudu nebol vy­hnaný zo svoj­ho vlast­níc­tva. Obetná kuchyňa19 Po­tom ma do­viedol vchodom, ktorý je na boku brány, ku svätým komorám určeným pre kňazov, ob­ráteným na sever; vzadu bol pries­tor v kúte na západ. 20 Po­vedal mi: To je pries­tor, v ktorom budú kňazi variť obetu za vinu a obetu za hriech a kde budú piecť po­kr­movú obetu, aby to ne­museli vy­nášať do von­kajšieho ná­dvoria, a tak ne­prenies­li svätosť na ľud. 21 Po­tom ma vy­viedol do von­kajšieho ná­dvoria a pre­viedol ma po štyroch rohoch ná­dvoria. V každom rohu ná­dvoria bolo malé ná­dvorie. 22 Vo všet­kých štyroch rohoch boli malé ná­dvoria štyrid­sať lakťov dl­hé a trid­sať lakťov široké. Mali rov­naké roz­mery. 23 Kamen­ná ohrada bola na nich pri všet­kých štyroch do­okola a mies­ta na varenie boli urobené na spod­ku kamen­nej ohrady. 24 Po­vedal mi: To sú kuchyne na varenie, kde majú chrámoví služob­níci variť obetu na hos­tinu pre ľud.

EkumenickýEzechiel46

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček