EkumenickýEzechiel1

Ezechiel

Povolanie za proroka1 V tridsiatom roku, piateho dňa štvr­tého mesiaca, keď som bol medzi zajatými pri rieke Kebár, ot­vorili sa nebesá a mal som videnia od Boha. 2 Piateho dňa toho is­tého mesiaca — bol to piaty rok po od­vedení kráľa Jójakina do zajatia — 3 jas­ne za­znelo slovo Hos­podina kňazovi Ezechielovi, synovi Búziho, v Chaldejsku pri rieke Kebár. Tam nad ním spočinula ruka Hos­podina. 4 Videl som, ako sa pri­hnal búr­livý vietor od severu i veľký ob­lak a plápolajúci oheň s jasom do­okola. Upro­stred toho ohňa sa niečo lesk­lo ako mosadz­né zrkad­lo. 5 Z jeho stredu vy­stupovali podoby štyroch živých bytos­tí, ktoré mali rov­naký výzor. 6 Každá mala štyri tváre a každá z nich mala št­voro krídel. 7 Ich nohy boli rov­né, ale chodid­lá boli ako teľacie a jagali sa ako bron­zové zrkad­lo. 8 Pod svojimi kríd­lami na štyroch stranách mali ľud­ské ruky. Mali štyri tváre a ich štyri kríd­la 9 sa na­vzájom dotýkali. Pri chôdzi sa ne­ob­racali, lebo vždy šli tvárou vpred. 10 Spredu vy­zerala ich tvár ako ľud­ská, po pravej strane všet­ky štyri mali leviu tvár, po ľavej strane všet­ky štyri mali býčiu tvár a zo­zadu všet­ky štyri mali or­liu tvár. 11 Také boli ich tváre. Ich kríd­la boli vzopäté na­hor, takže kríd­lami sa vzájom­ne dotýkali a dvoma si za­krývali telá. 12 Všet­ky šli tvárou vpred ta, kam chcel ísť Duch. Keď šli, ne­ob­racali sa. 13 Medzi štyr­mi bytosťami bolo niečo, čo vy­zeralo ako žeravé uhlíky, ako fak­le, ktoré sa po­hybovali medzi živými bytosťami. Oheň vy­dával žiaru a z ohňa šľahali bles­ky. 14 Živé bytos­ti po­behovali sem a tam, takže vy­zerali ako bles­ky. 15 Keď som hľadel na tie živé bytos­ti, pri každej som videl po jed­nom kolese na zemi. 16 Vzhľad kolies a ich zhotovenie pri­pomínali lesk drahokamu a všet­ky štyri mali tú is­tú podobu. Zhotovené boli tak, že vy­zerali akoby koleso bolo v kolese. 17 Moh­li ísť na všet­ky štyri strany, v chode sa ne­ob­racali. 18 Mali bah­ry a videl som, že ich bah­ry boli do­okola pl­né očí na všet­kých štyroch kolesách. 19 Keď živé bytos­ti šli, po­hybovali sa aj kolesá vedľa nich. Keď sa živé bytos­ti vznies­li zo zeme, vznies­li sa aj kolesá. 20 Kam chcel ísť Duch, ta sa po­hli aj kolesá. Vznies­li sa súčas­ne, lebo Duch bytos­tí bol v kolesách. 21 Keď šli bytos­ti, po­hli sa aj kolesá. Keď bytos­ti za­stali, za­stali aj kolesá. Keď sa vznies­li zo zeme, vznies­li sa aj kolesá, lebo Duch bytos­tí bol v kolesách. 22 Nad hlavami živých bytos­tí bolo čosi ako pev­ná klen­ba, ktorá bola les­kom podob­ná ligotavému kryštálu a bola rozp­res­tretá zhora nad ich hlavami. 23 Pod klen­bou boli ich kríd­la roz­päté, pričom jed­no sa dotýkalo druhého. Dve kríd­la každej bytos­ti za­krývali ich telá. 24 Keď šli, počul som šum krídel ako hučanie veľkej vody, ako hlas Všemohúceho, ako hluk vojen­ského tábora. Keď bytos­ti za­stali, zvesili kríd­la. 25 Vždy, keď za­znel hlas sponad klen­by, ktorá bola nad ich hlavami, za­stali a zvesili kríd­la. 26 Zhora nad klen­bou, ktorá bola nad ich hlavami, bola podoba trónu, ktorý vy­zeral ako drahokam zafír. Na podobe trónu bola zhora po­stava, ktorá vy­zerala ako človek. 27 Po­tom som videl lesk, akoby lesk mosadz­ného zrkad­la, ktorý vy­zeral ako oheň aj zvon­ka aj zvnút­ra až hore k miestu, ktoré vy­zeralo ako bed­rá. Avšak ďalej od mies­ta, ktoré vy­zeralo ako bed­rá, videl som niečo podob­né ohňu, čo bolo ob­klopené jagotom. 28 Vy­zeralo to ako dúha, ktorá býva na ob­laku za daždivého dňa. Tak vy­zerala podoba slávy Hos­podina. Keď som ju videl, padol som na tvár a počúval som hlas, ktorý ma oslovil.

EkumenickýEzechiel1

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček