EkumenickýEzechiel43

Ezechiel

Návrat Hospodinovej slávy1 Po­tom ma za­viedol k bráne, ktorá smeruje na východ. 2 Hľa, sláva Boha Iz­raela pri­chádzala z východu a jej hukot bol ako hukot mnohých vôd. Zem žiarila jeho slávou. 3 Zjav, ktorý som videl, vy­zeral ako ten, ktorý som videl, keď pri­chádzal zničiť mes­to, a podobal sa zjavu, ktorý som videl pri rieke Kebár. Vtedy som padol na tvár, 4 ale sláva Hos­podinova pri­chádzala do chrámu cez bránu, ktorá smerovala na východ. 5 Duch ma zdvihol a preniesol do vnútor­ného ná­dvoria. Chrám sa na­pl­nil slávou Hos­podina. 6 Kým muž stál vedľa mňa, počul som nie­koho hovoriť ku mne z chrámu. 7 Po­vedal mi: Človeče, toto je mies­to môj­ho trónu a mies­to mojich nôh, kde chcem bývať naveky upro­stred Iz­raela. Ale dom Iz­raela viac ne­smie poškv­rňovať moje sväté meno, ani oni, ani ich králi svojím smil­ným mod­lár­stvom, ani mŕt­volami svojich kráľov, keď zo­mrú; 8 pre­tože svoje prahy položili vedľa môj­ho prahu a svoje veraje položili vedľa mojich verají, takže len múr bol medzi mnou a medzi nimi, a tým moje sväté meno poškv­rňovali svojimi ohav­nosťami, ktoré páchali; pre­to som ich vo svojom hneve vy­hubil. 9 Teraz nech od­stránia odo mňa svoje smil­né mod­lár­stvo i mŕt­voly svojich kráľov a ja budem bývať medzi nimi naveky. 10 Ty však, človeče, opíš domu Iz­raela ten­to chrám, jeho vzhľad a podobu, aby sa za­han­bili pre svoje pre­vinenia. 11 Ak sa za­han­bia za všet­ko, čo popáchali, ukáž im nák­res chrámu, jeho za­riadenia, východy i vchody, a tak celý jeho nák­res i všet­ky jeho poriad­ky a zákony, a opíš ich pred ich očami; nech za­chovávajú všet­ky jeho úp­ravy a všet­ky poriad­ky a nech ich pl­nia. 12 Toto je zákon o chráme: Na temene vr­chu celé ohraničené územie zôkol-vôkol je svätos­väté. To je zákon o chráme. Oltár13 Toto sú roz­mery ol­tára v lakťoch, pričom sa počíta lakeť dl­hší o šírku dlane, ako je obyčaj­ný lakeť: jeho pod­stavec je jeden lakeť vy­soký a jeden lakeť široký a jeho ob­ruba zôkol-vôkol je na jed­nu piaď. Toto je výška ol­tára: 14 Od pod­stav­ca na zemi až po spod­ný vý­stupok budú dva lak­te a šír­ka jeden lakeť. A od malého vý­stup­ku k veľkému vý­stup­ku sú štyri lak­te a šír­ka lakeť. 15 Oh­nis­ko je štyri lak­te a od oh­nis­ka na­hor sú štyri rohy. 16 Oh­nis­ko je dvanásť lakťov dl­hé, dvanásť lakťov široké do št­vor­ca. 17 Veľký vý­stupok má š­tr­násť lakťov dĺžky, š­tr­násť lakťov šír­ky do št­vor­ca a ob­ruba okolo neho je pol lakťa. Pod­stavec je na lakeť do­okola a jeho schody sú ob­rátené na východ. 18 Po­vedal mi: Človeče, tak­to hovorí Pán, Hos­podin: Toto sú úp­ravy o oltári na deň, keď sa bude zhotovovať, aby sa na ňom moh­la obetovať spaľovaná obeta a kropiť naň krv. 19 Odo­vzdaj levit­ským kňazom, ktorí po­chádzajú z potomstva Cádokov­ho a ktorí pri­stupujú ku mne — znie výrok Pána, Hos­podina —, aby mi slúžili, odo­vzdaj býčka za hriech. 20 Vez­mi z jeho krvi a vy­lej na štyri rohy ol­tára a na štyri uhly vý­stup­ku i na okrajovú ob­rubu; tak ho očis­ti a zís­kaš mu zmierenie. 21 Po­tom vez­mi býčka na obetu za hriech a spáľ ho na určenom mies­te chrámu mimo svätyne. 22 Na druhý deň prines bez­chyb­ného capa ako obetu za hriech; ol­tár očis­ti tak, ako bol očis­tený býčkom. 23 Keď skončíš očisťovanie, prines bez­chyb­ného býčka a bez­chyb­ného barana zo stáda. 24 Pred­lož ich Hos­podinovi; kňazi nech ich po­sypú soľou a obetujú Hos­podinovi ako spaľovanú obetu. 25 Sedem dní každoden­ne pri­prav capa ako obetu za hriech i býčka a barana zo stáda; pri­prav bez­chyb­né zvieratá. 26 Sedem dní budú zís­kavať zmierenie ol­tára, očisťovať ho a po­sväcovať. 27 Keď sa skončia tie dni, teda ôs­meho dňa a ne­skôr, budú môcť kňazi prinášať na ol­tár svoje spaľované obety a obety spoločen­stva: obľúbim si vás — znie výrok Pána, Hos­podina.

EkumenickýEzechiel43

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček