EkumenickýEzechiel19

Ezechiel

Žalospev nad kráľovským domom1 Ty však za­spievaj žalo­spev o kniežatách Iz­raela 2 a po­vedz: Kto bola tvoja mat­ka? Levica, ktorá od­počívala medzi lev­mi, medzi levíčatami si vy­chovávala mláďatá. 3 Od­chovala si jed­no z mláďat, stalo sa mladým levom. Na­učil sa tr­hať korisť a požierať ľudí. 4 Národy o ňom počuli, do ich jamy bol lapený, do­vied­li ho za háky v čeľustiach do Egyp­ta. 5 Keď čakajúca levica videla, že za­hynula jej nádej, vzala iné zo svojich mláďat a mladým levom ho urobila. 6 Kráčal upro­stred levov, stal sa mladým levom. Na­učil sa tr­hať korisť a požierať ľudí. 7 Zrúcal ich paláce a spus­tošil ich mes­tá; pred jeho zvučným revom desila sa krajina, i čo bolo v nej. 8 Zhromaždili sa proti nemu národy z okolitých krajín, rozo­streli na neho svoju sieť, lapený bol do ich jamy. 9 Dali ho do kliet­ky, za háky v čeľustiach ho pri­vied­li k babylonskému kráľovi, do­vied­li ho v sieti, aby viac nebolo počuť jeho rev po vr­choch Iz­raela. 10 Tvoja mat­ka bola ako vinič vo vinici, za­sadený pri vodách, bol úrod­ný a roz­vet­vený od hoj­ných vôd. 11 Mal sil­né prúty, súce na vladár­ske žez­lo, vy­soko vy­čnieval spomedzi vetiev, bol viditeľný pre svoju výšku, pre svoje mnohé ratoles­ti. 12 Bol však vy­tr­hnutý v prchkosti, zhodený na zem a východ­ný vietor ho vy­sušil; jeho plody boli ok­másané a uschli moc­né prúty; strávil ho oheň. 13 Teraz bol pre­sadený na púšť, do krajiny suchej a vy­pra­hnutej. 14 Po­tom vy­šľahol oheň z prúta, strávil jeho výhon­ky i ovocie a niet už na ňom sil­ného prúta na vladár­ske žez­lo. Toto je žalo­spev a bude žalo­spevom.

EkumenickýEzechiel19

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček