EkumenickýEzechiel35

Ezechiel

Súd nad Edómom1 Po­tom mi za­znelo slovo Hos­podina: 2 Človeče, ob­ráť sa tvárou k pohoriu Seír a prorokuj proti ne­mu. 3 Po­vedz mu: Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Hľa, som proti tebe, Seír, vy­striem ruku proti tebe a zmením ťa na púšť a pu­statinu. 4 Tvoje mes­tá zmením na zrúcaniny, ty sa staneš púšťou a spoz­náš, že ja som Hos­podin. 5 Keďže máš od­dáv­na ne­priateľs­ký po­stoj, synov Iz­raela si vy­dal na­pos­pas meču v čase ich nešťas­tia, v čase ich po­sled­ného tres­tu za vinu, 6 pre­to, ako žijem — znie výrok Pána, Hos­podina — ob­rátim ťa na krv a krv ťa bude prena­sledovať; pre­tože si sa kr­vou pre­vinil, krv ťa bude prena­sledovať. 7 Seír zmením na púšť a pu­statinu a vy­kynožím z neho toho, kto pre­chádza a vracia sa späť. 8 Jeho po­horie za­pl­ním jeho pre­bod­nutými. Na tvoje pahor­ky aj do tvojich údolí i do tvojich riečisk popadajú po­bití mečom. 9 Navždy z teba urobím púšť a tvoje mes­tá nebudú obývané. Po­tom spoz­náte, že ja som Hos­podin. 10 Lebo hovoríš: Oba národy i obe krajiny budú moje a budem ich vlast­niť, hoci je tam Hos­podin. 11 Pre­to, ako žijem — znie výrok Pána, Hos­podina — chcem na­kladať s tebou podľa tvoj­ho hnevu a podľa tvojej žiar­livos­ti, ktorej si sa do­púšťal z nenávisti k nim; dám sa im spoz­nať, keď ťa budem súdiť. 12 A spoz­náš, že ja som Hos­podin. Počul som všet­ky rúhania, ktoré si vy­slovil proti vr­chom Iz­raela: Sú spus­tošené, nám sú dané za po­krm. 13 Svojimi ús­tami ste sa chvas­tali proti mne, opovážlivo ste hovorili proti mne. Ja som to počul. 14 Tak­to hovorí Pán, Hos­podin: Ako si sa tešil, že celá krajina je púšťou, tak ja naložím s tebou; 15 ako sa tešíš, že budeš vlast­niť dom Iz­raela, ktorý spus­tol, tak ja naložím s tebou. Vrch Seír bude púšťou, i celý Edóm. Po­tom spoz­najú, že ja som Hos­podin.

EkumenickýEzechiel35

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček