EkumenickýEzechiel36

Ezechiel

Útecha vrchom Izraela1 Ty však, človeče, prorokuj o izraelských vr­choch a po­vedz: Iz­rael­ské vr­chy, počúvaj­te slovo Hos­podina: 2 Tak­to hovorí Pán, Hos­podin: Pre­tože ne­priateľ hovorí o vás: Haha, večné výšiny sa stali naším vlast­níc­tvom! 3 pre­to prorokuj a po­vedz: Tak­to hovorí Pán, Hos­podin: Pre­tože túžili a dych­tili po vás zo všet­kých strán, aby ste sa stali vlast­níc­tvom os­tat­ných národov, keďže ste sa do­stali na klebet­né a ohováračs­ké pery ľudí, 4 pre­to, iz­rael­ské vr­chy, počuj­te slovo Pána, Hos­podina: Tak­to hovorí Pán, Hos­podin vr­chom, pahor­kom, riečis­kám i údoliam, spust­nutým zrúcaninám a opus­teným mes­tám, ktoré sa stali okolitým národom korisťou a pred­metom výs­mechu. 5 Toto hovorí Pán, Hos­podin: Na­ozaj, s ohňom svojej žiar­livos­ti som hovoril proti os­tat­ným národom i proti celému Edómu, lebo si vzali moju krajinu do vlast­níc­tva s radosťou celého srd­ca a s hlbokým opo­vr­hnutím, aby ju moh­li vlast­niť a lúpiť. 6 Pre­to prorokuj o pôde Iz­raela a po­vedz vr­chom, pahor­kom, riečis­kám, údoliam: Tak­to hovorí Pán, Hos­podin: Hľa, ja pre­hovorím vo svojej žiar­livos­ti a vo svojom hneve, pre­tože znášate od národov po­tupu. 7 Pre­to tak­to hovorí Pán, Hos­podin: Ja dvíham ruku k prísahe: Na­ozaj, národy, ktoré sú okolo vás, ponesú svoju han­bu. 8 Avšak vy, iz­rael­ské vr­chy, vy­ženiete svoje vet­vy a budete donášať ovocie môj­mu iz­rael­skému ľudu, lebo čo­skoro príde domov. 9 Hľa, prídem k vám, ob­rátim sa k vám, budete ob­robené a ob­siate; 10 na vás rozm­nožím ľudí, celý dom Iz­raela; mes­tá budú obývané a čo je zrúcané, bude nanovo vy­stavané. 11 Na vás rozm­nožím ľudí i zvieratá, takže sa budú množiť a plodiť, a osadím vás ako za vašich starých čias, naložím s vami lepšie ako kedykoľvek pred­tým a spoz­náte, že ja som Hos­podin. 12 Spôsobím, aby kráčali po vás ľudia, teda môj iz­rael­ský ľud. Vez­mú vás do vlast­níc­tva, vtedy budete ich dedičným vlast­níc­tvom a nebudete ich ni­kdy pri­pravovať o deti. 13 Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Pre­tože vám hovoria: Ty požieraš ľudí a pri­pravuješ svoje národy o deti!, 14 pre­to nebudeš ni­kdy požierať ľudí a nebudeš pri­pravovať svoj národ o deti — znie výrok Pána, Hos­podina. 15 Nedovolím už, aby za­znievalo o tebe po­tupovanie od po­hanov, ani nebudeš viac znášať hanobenie národov, ani svoj národ nebudeš viac pri­pravovať o deti — znie výrok Pána, Hos­podina. Obnovenie Izraela16 Po­tom mi za­znelo slovo Hos­podina: 17 Človeče, kým býval Iz­rael na svojej pôde, znečisťoval ju svojím spôsobom života a svojimi skut­kami, takže predo mnou bol jeho spôsob života ako nečis­tota mesačného kr­vácania. 18 Vtedy som si vy­lial na vás svoj pálčivý hnev pre krv, ktorú preliali v krajine, pre­tože ju mod­lami znečis­tili. 19 Rozp­týlil som ich medzi národy a boli rozt­rúsení po krajinách; súdil som ich podľa ich spôsobu života a skut­kov. 20 Ale kam­koľvek prišli k národom, znes­vätili moje sväté meno, keď sa o nich hovorilo: Títo sú Hos­podinovým ľudom a vy­šli z jeho krajiny. 21 Vtedy som mal s nimi súcit pre moje sväté meno, ktoré dom Iz­raela znes­vätil medzi národ­mi, ku ktorým prišli. 22 Pre­to po­vedz domu Iz­raela: Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Nekonám kvôli vám, dom Iz­raela, ale kvôli svoj­mu svätému menu, ktoré ste znes­vätili medzi národ­mi, ku ktorým ste prišli. 23 Po­svätím svoje veľké meno, znes­vätené medzi národ­mi, ktoré ste znes­vätili medzi nimi, a po­han­ské národy po­znajú, že ja som Hos­podin — znie výrok Pána, Hos­podina —, keď do­kážem na vás pred ich zrak­mi, že som Svätý. 24 Po­beriem vás z národov, zhromaždím zo všet­kých krajín a do­vediem na vašu pôdu. 25 Po­tom vás po­kropím čis­tou vodou a budete očis­tení od všet­kých svojich pošk­vŕn, i od všet­kých modiel vás očis­tím. 26 Dám vám nové srd­ce a nového ducha do vášho vnút­ra; od­stránim kamen­né srd­ce z vášho tela a dám vám srd­ce z mäsa. 27 Dám svoj­ho ducha do vášho vnút­ra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, za­chovávali a pl­nili moje nariadenia. 28 Žiť budete v krajine, ktorú som dal vašim ot­com, budete mojím ľudom a ja budem vaším Bohom. 29 Keď vás oslobodím od všet­kých vašich pošk­vŕn, po­tom pri­volám obilie, rozm­nožím ho a nedopus­tím na vás hlad. 30 Rozm­nožím ovocie stromov i výnos poľa, aby ste ni­kdy ne­museli znášať hanobenie pre hladovanie medzi národ­mi. 31 Spomeniete si na zlé spôsoby svoj­ho života a na svoje skut­ky, ktoré neboli dob­ré, a pocítite zhnusenie sami pred sebou pre svoje pre­vinenia a pre svoje ohav­nos­ti. 32 Nie kvôli vám konám — znie výrok Pána, Hos­podina — to nech je vám známe. Han­bite sa a čer­venaj­te za svoje spôsoby života, dom Iz­raela! 33 Tak­to vraví Pán, Hos­podin: V ten deň, keď vás očis­tím od všet­kých pre­vinení, osíd­lim mes­tá a nanovo vy­stavím, čo je zrúcané. 34 Spust­nutá krajina bude ob­rábaná mies­to toho, že bývala púšťou pred očami okolo­idúcich. 35 Budú hovoriť: Krajina, ktorá bola spus­tošená, stala sa záh­radou Eden, ale zrúcané, spus­tošené a zbúrané mes­tá sú opev­nené a obývané. 36 Národy, ktoré ostanú okolo vás, po­znajú, že ja, Hos­podin, som zbúrané vy­staval a spus­tošené vy­sadil. Ja, Hos­podin, som pred­povedal a spl­ním to. 37 Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Ešte v tomto sa dám uprosiť domu Iz­raela, aby som im to vy­pl­nil: ľud pri nich rozm­nožím ako ov­ce. 38 Ako po­svät­né ov­ce, ako ovce v Jeruzaleme počas sláv­nos­tí, tak zá­stupy ľudí za­pl­nia zrúcané mes­tá. Po­tom po­znajú, že ja som Hos­podin.

EkumenickýEzechiel36

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček