EkumenickýEzechiel40

Ezechiel

Videnie nového chrámu1 V dvadsiatom piatom roku nášho zajatia, na začiat­ku roka, desiateho dňa pr­vého mesiaca, v štrnástom roku po dobytí mes­ta, práve v ten deň bola nado mnou ruka Hos­podinova. Za­viedol ma 2 v božských videniach do Iz­raela a po­stavil na veľmi vy­soký vrch. Bolo na ňom z južnej strany čosi ako stav­ba mes­ta. 3 Za­viedol ma tam, a hľa, bol tam muž, ktorý vy­zeral ako z bronzu. V ruke mal ľanovú šnúru a trs­tinu na meranie. Stál v bráne. 4 Ten muž mi po­vedal: Človeče, dob­re sa po­zeraj, po­zor­ne počúvaj a sús­treď myseľ na všet­ko, čo ti ukážem, lebo kvôli tomu si musel sem prísť, aby som ti to ukázal. Všet­ko, čo uvidíš, oznám domu Iz­raela. 5 Hľa, z vonkajšej strany budovy bol múr všade do­okola a muž mal v ruke šesťlakťovú trs­tinu na meranie. Každý lakeť bol o dlaň dl­hší ako obyčaj­ný lakeť. Hrúb­ku múru na­meral jed­nu trs­tinu a výšku jed­nu trs­tinu. 6 Po­tom ma za­viedol k bráne, ktorej priečelie smerovalo na východ, vy­stúpil po jej schodoch a zmeral prah brány: bol široký jed­nu trs­tinu a druhý prah bol široký jed­nu trs­tinu. 7 Strážnica bola jed­nu trs­tinu dl­há a jed­nu trs­tinu široká. Pries­tor medzi strážnicami meral päť lakťov. Prah brány smerujúci do­vnút­ra k predsieni brány meral jed­nu trs­tinu. 8 Zmeral pred­sieň brány do vnút­ra: jed­na trs­tina. 9 Zmeral pred­sieň brány: osem lakťov. Jej piliere boli dl­hé dva lak­te. Pred­sieň brány smerovala do­vnút­ra. 10 Východ­ná brána mala tri strážnice z jednej i z druhej strany. Všet­ky tri mali rov­naký roz­mer, aj piliere mali rov­naký roz­mer na oboch stranách. 11 Zmeral šír­ku ot­voru brány: desať lakťov; dĺžku brány: trinásť lakťov. 12 Pred strážnicami bola ohrada, jeden lakeť na jed­nej strane a jeden lakeť na druhej strane. Strážnica bola šesť lakťov na jed­nej strane a šesť lakťov na druhej strane. 13 Zmeral bránu od za­dnej steny strážnice na jed­nej strane po za­dnú stranu strážnice na druhej strane: šír­ka bola dvad­saťpäť lakťov. Dvere boli na­proti sebe. 14 Po­tom zmeral pred­sieň: dvad­sať lakťov. Okolo pred­siene brány bolo ná­dvorie. 15 Od priečelia vchodu do brány až po priečelie vnút­ri položenej pred­siene bolo päťdesiat lakťov. 16 Na strážniciach do­okola boli za­mrežované ok­ná, i na ich pilieroch do­okola vnút­ri brány. Práve tak na jej pred­sieni zvnút­ra boli do­okola ok­ná. Na pilieroch boli pal­my. 17 Po­tom ma za­viedol na von­kajšie ná­dvorie, a hľa, boli tam komory. Ná­dvorie všade do­okola bolo vy­dláždené. Na dlažbe bolo trid­sať siení. 18 Dlaždice sa pri­pájali na boky brány podľa dĺžky brán. To bola spod­ná dlažba. 19 Po­tom od­meral pries­tor od priečelia spod­nej brány k priečeliu vnútor­nej brány: sto lakťov na východ a na sever. 20 Aj na von­kajšej ná­dvor­nej bráne, ktorá smerovala na sever, od­meral dĺžku i jej šír­ku. 21 Jej strážnice boli tri na jed­nej a tri na druhej strane i jej piliere. Pred­sieň mala roz­mery ako v prvej bráne, teda päťdesiat lakťov bola jej dĺžka a dvad­saťpäť lakťov šír­ka. 22 Jej ok­ná, pred­sieň i jej piliere mali roz­mery ako pri bráne ob­rátenej na východ. Po sied­mich schodoch sa vy­stupovalo hore k nej a jej pred­sieň ležala smerom do­vnút­ra. 23 Brána vnútor­ného ná­dvoria ležala oproti sever­nej bráne, ako aj pri východ­nej bráne. Muž na­meral od brány po bránu sto lakťov. 24 Po­tom ma viedol na juh, a hľa, bola tu brána ob­rátená na juh. Po­tom zmeral strážnice, jej piliere i jej pred­sieň. Mali tie is­té roz­mery ako pred­chádzajúce. 25 Ok­ná na nej i na jej pred­sieni boli do­okola ako na pred­chádzajúce. Päťdesiat lakťov bola jej dĺžka a dvad­saťpäť lakťov šír­ka. 26 Sedem schodov tvorilo jej vý­stup, jej pred­sieň smerovala do­vnút­ra. Mala pal­my na svojich pilieroch na oboch stranách. 27 Brána vnútor­ného ná­dvoria bola ob­rátená na juh. Od brány po bránu na­meral sto lakťov. 28 Po­tom ma za­viedol do vnútor­ného ná­dvoria cez južnú bránu a zmeral južnú bránu. Mala roz­mery ako pred­chádzajúce. 29 Jej strážnice, piliere i jej pred­sieň mali tie is­té roz­mery ako pred­chádzajúce. Aj na nej aj na jej pred­sieni boli do­okola ok­ná. Päťdesiat lakťov bola jej dĺžka a dvad­saťpäť lakťov šír­ka. 30 Pred­siene boli do­okola. Mali dĺžku dvad­saťpäť lakťov a šír­ku päť lakťov. 31 Jej pred­sieň ležala smerom k vonkajšiemu ná­dvoriu, na jej pilieroch boli pal­my a osem schodov tvorilo jej vý­stup. 32 Po­tom ma za­viedol do vnútor­ného ná­dvoria smerom k východu. Keď zmeral bránu, na­meral tie is­té roz­mery. 33 Jej strážnice, jej piliere i jej pred­sieň mali tie is­té roz­mery ako pred­chádzajúce. Mala ok­ná všade do­okola, ako aj svoju pred­sieň. Bola päťdesiat lakťov dl­há a dvad­saťpäť lakťov široká. 34 Jej pred­sieň smerovala k vonkajšiemu ná­dvoriu. Na jej pilieroch boli pal­my na oboch stranách a osem schodov tvorilo jej vý­stup. 35 Po­tom ma za­viedol k severnej bráne. Na­meral tie is­té roz­mery ako na pred­chádzajúcich. 36 Jej strážnice, jej piliere i jej pred­sieň mali tie is­té roz­mery. Mala ok­ná do­okola i pred­sieň na oboch stranách. Bola päťdesiat lakťov dl­há a dvad­saťpäť lakťov široká. 37 Jej pred­sieň smerovala k vonkajšiemu ná­dvoriu. Na jej pilieroch boli pal­my na oboch stranách a osem schodov tvorilo jej vý­stup. Obetné stoly a komory pre kňazov38 Bola tam komora, ktorej vchod bol v predsieni brány. Tam umývali spaľovanú obetu. 39 V predsieni brány boli dva stoly z jednej strany a dva stoly z druhej strany, aby sa na nich dali za­bíjať spaľované obety i obeta za hriech i obeta za vinu. 40 Na von­kajšej strane pri vý­stupe, pri vchode sever­nou bránou boli dva stoly, na druhej strane pred­siene brány boli dva stoly: 41 štyri stoly tu a štyri stoly tam po stranách pri vchode brány, spolu osem stolov, na ktorých za­bíjali. 42 Štyri stoly na spaľované obety boli z kamenných kvád­rov, pol­druha lakťa dl­hé, pol­druha lakťa široké a lakeť vy­soké. Na ne klád­li náčinie, ktorým za­bíjali spaľovanú obetu i obetu s hostinou. 43 Okraje na dlaň široké boli do­okola upev­nené a do­vnút­ra za­hnuté. Prinesené mäso na obetu sa klád­lo na stoly. 44 Na von­kajšej strane vnútor­nej brány boli dve komory vo vnútor­nom ná­dvorí: jed­na na boku sever­nej brány — s priečelím smerujúcim na juh, a druhá na boku južnej brány — s priečelím smerujúcim na sever. 45 Po­vedal mi: Táto komora, ktorej priečelie smeruje na juh, je určená pre kňazov vy­konávajúcich službu v chráme. 46 Komora, ktorej priečelie smeruje na sever, je určená kňazom vy­konávajúcim službu pri ol­tári. To sú po­tom­kovia Cádokovi, ktorí spomedzi Lévi­ov­cov smú pred­stúpiť pred Hos­podina, aby mu slúžili. 47 Po­tom zmeral ná­dvorie. Bolo sto lakťov dl­hé a sto lakťov široké, teda bol to št­vorec. Ol­tár stál pred chrámovou budovou. Chrám a vonkajšie budovy48 Po­tom ma za­viedol do pred­siene chrámu a zmeral piliere v predsieni: päť lakťov na každej strane. Šír­ka brány bola š­tr­násť lakťov, bočné steny brány boli na tri lak­te na oboch stranách. 49 Dĺžka pred­siene bola dvad­sať lakťov a šír­ka dvanásť lakťov. Hore sa vy­stupovalo po desiatich schodoch. Pri pilieroch boli stĺpy, jeden z jednej a druhý z druhej strany.

EkumenickýEzechiel40

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček