EkumenickýEzechiel30

Ezechiel

Predpoveď o páde Egypta1 Po­tom mi za­znelo slovo Hos­podina: 2 Človeče, prorokuj a po­vedz: Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Kvíľte! Beda tomu dňu! 3 Veď blíz­ko je deň, blíz­ko je deň Hos­podina, bude to za­mračený deň, bude to čas pre národy. 4 Príde meč na Egypt a chvenie za­chváti Kúš, keď v Egypte budú padať za­bití, po­berú jeho bohat­stvo a jeho zá­klady budú zrúcané. 5 Kúš, Pút, Lúd, všet­ky cudzie národy, Kúb i ľudia spojenec­kej krajiny spolu s ním pad­nú mečom. 6 Tak­to vraví Hos­podin: Vtedy Egyp­tu pad­nú jeho podopieratelia a jeho moc­ná pýcha kles­ne. Od Mig­dólu až po Syéne budú v ňom padať mečom — znie výrok Pána, Hos­podina. 7 Spust­ne upro­stred spus­tošených krajín a jeho mes­tá budú upro­stred roz­rúcaných miest. 8 Po­tom spoz­najú, že ja som Hos­podin, keď založím oheň v Egypte a dolámu sa všet­ci jeho po­moc­níci. 9 Toho dňa vy­j­dú na loďkách po­slovia spredo mňa, aby pre­strašili bez­starost­ný Kúš. V deň skazy Egyp­ta ich za­chváti chvenie, lebo hľa, pri­chádza! 10 Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Pro­stred­níc­tvom babylon­ského kráľa Nebúkad­necara skon­cujem s prepychom Egyp­ta. 11 On a jeho ľud s ním, najk­rutejší z národov, budú pri­vedení zničiť krajinu. Vy­tasia svoje meče proti Egyp­tu a krajinu na­pl­nia po­bitými. 12 Po­tom vy­suším níl­ske ramená a predám krajinu do ruky zlých ľudí, spus­toším krajinu i čo je v nej pro­stred­níc­tvom cudzin­cov. Ja, Hos­podin, som to po­vedal. 13 Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Po­tom zničím mod­ly a urobím koniec bôžikom z Memfisu. Nebude viac kniežat v Egypte a pri­vodím strach na Egypt. 14 Spus­toším Pat­ros, založím oheň v Coáne a vy­konám súd v Tébach. 15 Vy­lejem si zlosť na Sín, pev­nosť Egyp­ta, a zničím téb­sky dav. 16 Založím oheň v Egypte, v kŕčoch sa bude zvíjať Sín, v Tébach prerazia hrad­by a Mem­fis budú sužovať za jas­ného dňa. 17 Mladíci z Ónu a Píbesetu pad­nú mečom a devy pôj­du do zajatia. 18 V Tachpanchése sa za­tmie deň, keď tam zlámem žez­lo Egyp­ta. Po­tom tam pre­stane jeho moc­ná pýcha, po­kryje ho mrak a jeho dcéry pôj­du do zajatia. 19 Keď vy­konám súd v Egypte, spoz­najú, že ja som Hos­podin. 20 V jedenástom roku, v prvom mesiaci, sied­meho dňa toho mesiaca mi za­znelo slovo Hos­podina: 21 Človeče, zlomil som rameno faraóna, egypt­ského kráľa. Po­zri, nebolo ob­viazané, aby sa uzdravilo. Nebol naň priložený ob­väz na zo­sil­nenie, aby vládal uchopiť meč. 22 Pre­to tak­to vraví Pán, Hos­podin: Hľa, ja som proti faraónovi, egypt­skému kráľovi, a polámem jeho ramená, moc­né i nalomené, a vy­razím mu meč z ruky. 23 Rozp­týlim Egypťanov medzi národy a rozt­rúsim ich po krajinách. 24 Po­sil­ním však ramená babylon­ského kráľa, vložím mu svoj meč do ruky a zlámem ramená faraónove, takže bude pred ním stenať, ako stená na sm­rť ranený. 25 Po­sil­ním ramená babylon­ského kráľa, ale ramená faraóna kles­nú. Po­tom spoz­najú, že ja som Hos­podin, keď vložím svoj meč do ruky babylon­ského kráľa a keď ho vy­tasí proti Egyp­tu. 26 Vtedy rozp­týlim Egypťanov medzi národy a rozt­rúsim ich po krajinách. Po­tom spoz­najú, že ja som Hos­podin.

EkumenickýEzechiel30

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček