EkumenickýEzechiel27

Ezechiel

Žalospev nad zničením Týru1 Po­tom mi za­znelo slovo Hos­podina: 2 Človeče, za­spievaj žalo­spev o Týre 3 a po­vedz Týru: Ty, čo bývaš pri vstupe na more, ob­chod­níčka národov na mnohých os­trovoch, tak­to vraví Pán, Hos­podin: Týrus, po­vedal si o sebe: Som do­konale krás­na loď! 4 Upro­stred mora je tvoje územie, tvoji stavitelia ťa do­konale vy­stavili. 5 Zo senír­skeho cyp­rusu zhotovili všet­ky tvoje do­sky, vzali céder z Libanonu, aby urobili stožiar na tebe. 6 Z bášanských dubov ti zhotovili ves­lá, tvoju palubu urobili zo slonoviny a z cyprusov z Kittejských os­trovov. 7 Z pestrého egypt­ského jem­ného ľanu bola tvoja plach­ta a slúžila ti ako zá­stava. Mod­rý a čer­vený pur­pur z Elíšskych os­trovov tvoril tvoje prís­trešie. 8 Obyvatelia Sidonu a Ar­vádu ti boli ves­lár­mi, tvoji múd­ri muži, Týrus, boli pri tebe, oni boli tvojimi kor­midel­ník­mi. 9 Starší Gebalu a jeho múd­ri muži ti opravovali trh­liny. Všet­ky mor­ské lode a ich námor­níci bývali v tebe, aby robili výmen­ný ob­chod. 10 Ľudia z Perzie, Lúdu a Pútu boli bojov­ník­mi v tvojom voj­sku, pri tebe si vešali štíty i pril­by, oni ti do­dávali lesk. 11 Ar­vádi boli v tvojom voj­sku do­okola na tvojich hrad­bách a Gamádi boli na tvojich vežiach. Svoje ok­rúh­le štíty vešali do­okola na tvoje hrad­by. Oni do­pĺňali tvoju krásu. 12 Taršíš bol od­berateľom všet­kého tvoj­ho bohat­stva. Za strieb­ro, železo, cín a olovo predávali tebou do­daný tovar. 13 Jávan, Túbal a Mešek ob­chodovali s tebou. Za ot­rokov a bron­zové náčinie predávali tebou do­daný tovar. 14 Z Bét-Togar­my ti za tebou do­daný tovar predávali ťažké a jaz­dec­ké kone a mulice. 15 Rodosania ob­chodovali s tebou a obyvatelia mnohých os­trovov boli tvojimi do­dávateľmi. Platili ti slonovinou a ebenovým drevom. 16 Edómčania kupovali množs­tvo tvojich výrob­kov. Granát­mi, čer­veným pur­purom, pes­trým tkanivom, bysom, koral­mi a rubín­mi platili za tebou do­daný tovar. 17 Júdov­ci a Iz­raeliti ob­chodovali s tebou. Pšenicou, olivami, skorými figami, medom, olejom a bal­zamom platili za tebou do­daný tovar. 18 Damasčania boli od­berateľmi množs­tva tvojich výrob­kov a tvoj­ho veľkého bohat­stva. Víno z Chelbónu, vlnu z Caháru 19 a víno z Úzalu dávali za tebou do­daný tovar. Želez­né výrob­ky, kas­sia a von­ná trs­tina pri­chádzali za tebou do­daný tovar. 20 Dedánčania ob­chodovali s tebou s látkou na sed­lá. 21 Arabi a všet­ky kédar­ské kniežatá skupovali pre teba jahňatá, barany a capy. Skupovali ich pre teba. 22 Ob­chod­níci zo Sáby a Raemy kupovali u teba: naj­lepší bal­zam, všet­ky druhy drahokamov a zlato do­dávali za tebou do­daný tovar. 23 Cháran, Kan­né a Eden, priekup­níci zo Sáby, Asýria i celé Méd­sko kupovali u teba. 24 Oni boli do­dávateľmi nád­her­ných odevov, plášťov z modrého pur­puru, pes­trých látok, dvoj­fareb­ných kober­cov a pletených i točených po­v­razov na tvoj trh. 25 Taršíšs­ke lode boli akoby karavánami s tvojím tovarom. Tak si bol príliš pl­ný a sláv­ny upro­stred morí. 26 Po šírom mori ťa plavili tvoji ves­lári, no východ­ný vietor ťa doláme upro­stred morí. 27 Tvoje bohat­stvo, tebou do­dávaný tovar, tebe do­dávaný tovar, tvoji námor­níci a tvoji kor­midel­níci, opravári trh­lín a tí, čo ob­chodovali s tvojím tovarom, i všet­ci tvoji bojov­níci, ktorí sú v tebe, a všetok ľud, ktorý je upro­stred teba, pad­nú do­pro­stred mora v deň tvoj­ho pádu. 28 Pre bedákanie tvojich kor­midel­níkov za­chvejú sa po­brežné kraje. 29 Zo svojich lodí zo­stúpia všet­ci, čo narábajú s veslom. Námor­níci, všet­ci mor­skí kor­midel­níci za­stanú na súši. 30 Nad tebou budú nariekať, tr­p­ko bedákať a budú hádzať prach na svoje hlavy, budú sa váľať v popole. 31 Kvôli tebe si vy­holia lysinu, opášu sa vrecovinou a budú plakať nad tebou s trpkým srd­com v trpkom žalo­speve. 32 Dajú sa do náreku nad tebou a žalos­tiť budú nad tebou: Bol už nie­kto ako Týrus zničený upro­stred mora? 33 Keď sa tvoj tovar do­stával na breh, na­sycoval mnohé národy. Množs­tvom svoj­ho bohat­stva a do­dávaného tovaru si obohacoval zem­ských kráľov. 34 Teraz budeš stros­kotan­com na mori, v hlbinách vôd. Tvoj tovar a všetok zhromaždený ľud sa po­topí s tebou. 35 Všet­ci obyvatelia os­trovov sa zdesia nad tebou a ich kráľom dup­kom vstanú vlasy, budú mať vy­desené tváre. 36 Kup­ci medzi národ­mi za­pís­kajú nad tebou. Hroz­ný koniec ťa stih­ne a už ťa ni­kdy viac nebude.

EkumenickýEzechiel27

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček