EkumenickýEzechiel13

Ezechiel

Nepraví proroci a prorokyne1 Po­tom mi za­znelo slovo Hos­podina: 2 Človeče, prorokuj proti iz­rael­ským prorokom, ktorí prorokujú, a po­vedz tým, čo prorokujú z vlastného srd­ca: Počuj­te slovo Hos­podina! 3 Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Beda bláz­nivým prorokom, ktorí idú za vlast­ným duchom bez toho, že by niečo videli. 4 Tvoji proroci sú ako líšky na zrúcaninách, Iz­rael. 5 Ne­vs­túpili ste do trh­lín a ne­po­stavili ste múr okolo domu Iz­raela, aby ob­stál vo voj­ne v deň Hos­podina. 6 Vidia már­nosť, veštia lož tí, čo hovoria: Tak znie výrok Hos­podina! , hoci Hos­podin ich ne­pos­lal, a čakajú na to, že on vy­pl­ní klam­né slovo. 7 Nie je már­ne videnie, ktoré vidíte, a lživá vešt­ba, ktorú hlásate, a pri­tom hovoríte: Tak znie výrok Hos­podina! ? Ale ja som ne­prehovoril. 8 Pre­to tak­to vraví Pán, Hos­podin: Pre­tože hovoríte már­nosť a mávate klam­né videnia, som proti vám — znie výrok Pána, Hos­podina. 9 Moja ruka bude proti prorokom, ktorí mávajú klam­né videnia a veštia lož. Ne­môžu pat­riť do spoločen­stva môj­ho ľudu ani nebudú za­písaní do zo­znamu domu Iz­raela, ani ne­voj­dú na pôdu Iz­raela. Po­tom po­znáte, že ja som Pán, Hos­podin. 10 Pre­to, a len pre­to, že za­vádzali môj ľud a hovorili: Po­koj! keď nebolo po­koja, a keď ľud stavia stenu, oni ju za­tierajú hlinenou omiet­kou, 11 po­vedz tým omiet­karom, že od­pad­ne. Príde za­plavujúci lejak, zošlem krupobitie a strh­ne sa búr­livý vietor. 12 Keď pad­ne stena, iste vám po­vedia: Kde je hlinená omiet­ka, ktorou ste omietali? 13 Pre­to tak­to vraví Pán, Hos­podin: Vo svojej prch­kos­ti spôsobím búr­livý víchor, za­plavujúci lejak vo svojom hneve a krupobitie v prchkosti na zničenie. 14 Zrútim stenu, ktorú ste omiet­li hlinenou omiet­kou, zvalím ju na zem, takže bude od­krytý jej zá­klad. Pad­ne, v nej za­hyniete aj vy a po­tom po­znáte, že ja som Hos­podin. 15 Keď si ú­pl­ne vy­lejem prch­kosť na stenu a na tých, čo ju omietajú hlinenou omiet­kou, po­tom vám po­viem: Nieto steny, ani tých, čo ju omietali, 16 totiž prorokov Iz­raela, ktorí prorokovali o Jeruzaleme a ktorí mali preň videnia o pokoji, hoci nebolo po­koja — znie výrok Pána, Hos­podina. 17 Ty však, človeče, upri svoju tvár proti dcéram svoj­ho ľudu, ktoré prorokujú z vlastného srd­ca, a prorokuj proti nim! 18 Po­vedz: Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Beda tým, ktorí zošívajú čarodej­níc­ke ob­väzy pre každé zápäs­tie a zhotovujú závoje na hlavu akej­koľvek veľkos­ti, aby ulovili ľud­ské životy. Či budete loviť životy môj­ho ľudu a svoje životy, aby ste ud­ržali nažive sami seba? 19 Znes­vätili ste ma u môjho ľudu za hr­sť jačmeňa a za kus chleba, aby ste vy­dali na sm­rť osoby, ktoré ne­mali zo­mrieť, a za­chovali ste nažive osoby, ktoré ne­mali žiť, pre­tože ste luhali môj­mu ľudu, ktorý počúva lož. 20 Pre­to tak­to vraví Pán, Hos­podin: Hľa, ja budem proti vašim čarodej­níc­kym ob­väzom, ktorými lovíte ľud­ské životy ako vtáky, po­stŕham ich z vašich ramien a pre­pus­tím ako vtáky tie osoby, ktoré ste ulovili. 21 Roz­tr­hám i vaše závoje a vy­trh­nem svoj ľud z vašej ruky; nebudú viac vo vašej ruke korisťou. Po­tom po­znáte, že ja som Hos­podin. 22 Pre­tože srd­ce spravod­livého pri­vádzate klamom do zúfals­tva, za­tiaľ čo ja som mu ne­spôsobil bolesť, a pre­tože po­silňujete ruky bez­božného, aby sa ne­vrátil zo svojej zlej ces­ty, a tak os­tal nažive, 23 nebudete mať klam­né videnia ani vešt­bu, ani nebudete už viac veštiť; ja sám vy­trh­nem svoj ľud z vašej ruky. Vtedy po­znáte, že ja som Hos­podin.

EkumenickýEzechiel13

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček