EkumenickýEzechiel7

Ezechiel

Blízkosť konca1 Opäť mi za­znelo slovo Hos­podina: 2 Ty, človeče: Tak­to vraví Pán, Hos­podin, zemi iz­rael­skej: Nadišiel koniec, koniec pre všet­ky štyri strany krajiny. 3 Teraz prišiel koniec pre teba. Pošlem na teba svoj hnev; budem ťa súdiť podľa tvojich ciest a pri­vodím na teba všet­ky tvoje ohav­nos­ti. 4 Moje oko sa ne­zmiluje nad tebou a nebudem mať súcit s tebou, ale pri­vodím na teba trest za tvoje ces­ty, keďže tvoje ohav­nos­ti sú naďalej upro­stred teba. Po­tom po­znáte, že ja som Hos­podin. 5 Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Po­hroma za po­hromou pri­chádza. 6 Pri­chádza koniec, koniec pri­chádza; pre­búdza sa proti tebe. 7 Hľa, pri­chádza tvoj pád, obyvateľ krajiny; nadišiel čas, blíz­ko je deň zdesenia, a nie výs­kania po vr­choch. 8 Teraz už čo­skoro vy­lejem na teba svoju prch­kosť a vy­pl­ním na tebe svoj hnev, budem ťa súdiť podľa tvojich ciest a pri­vodím na teba trest za všet­ky tvoje ohav­nos­ti. 9 Moje oko sa ne­zmiluje nad tebou a ne­ušet­rím ťa; podľa tvojich ciest uvalím na teba trest, kým tvoje ohav­nos­ti budú upro­stred teba. Po­tom po­znáte, že ja som Hos­podin, ktorý vás bije. 10 Tu, hľa, je ten deň! Práve pri­chádza. Prišiel pád! Bez­očivosť kvit­ne, spup­nosť klíči. 11 Násilie vy­rást­lo ako palica bez­božnos­ti; ni­kto z nich ne­os­tane, nič z ich hoj­nos­ti, nič z ich nád­hery, nebude v nich vznešenos­ti. 12 Pri­chádza čas, blíži sa deň. Nech sa kupujúci neraduje a predávajúci nech ne­trúch­li, lebo na všet­ko ich bohat­stvo pri­chádza pálčivý hnev. 13 Lebo predavač sa ne­vráti k tomu, čo predal, i keby os­tali nažive, lebo pálčivý hnev pri­chádza na celé ich bohat­stvo. Ne­vráti sa, lebo pre svoju vinu si ni­kto ne­ud­rží život. 14 Za­znela trúba a všet­ko je pri­pravené, ale niet ni­koho, kto by šiel do boja, lebo môj pálčivý hnev príde na všet­ko ich bohat­stvo. 15 Meč bude von­ku, vnút­ri mor a hlad. Kto bude na poli, zo­mrie mečom, a toho, kto bude v meste, po­hl­tí hlad a mor. 16 A ak unik­nú utečen­ci, budú na vr­choch ako holubice z údolí: každý z nich zo­mrie pre svoju vinu. 17 Všet­ky ruky ochab­nú a všet­ky kolená sa roz­tečú ako voda. 18 Opášu sa vrecovinou a za­strie ich triaška. Na každej tvári bude za­han­benie, na všet­kých hlavách lysina. 19 Svoje strieb­ro vy­hádžu na ulice a svoje zlato budú po­kladať za nečis­totu. Ich strieb­ro a zlato ich nebude môcť za­chrániť v deň Hos­podinov­ho hnevu. Ne­na­sýtia sa a svoje vnútor­nos­ti ne­na­pl­nia, lebo to bolo po­hnút­kou k ich pre­vineniu. 20 Oz­dob­né klenoty z neho po­užívali na már­nomyseľnosť a urobili si z neho svoje ohav­né mod­ly, svoje ošk­livos­ti. Pre­to som im ho zmenil na nečis­totu. 21 A vy­dám ho do rúk cudzin­cov ako lup a do rúk cudzin­cov a bez­božných zeme ako korisť, a tí ho znes­vätia. 22 Od­vrátim od nich svoju tvár; nech znes­vätia moje vzác­ne mies­to; vlamači vtrh­nú do neho a znes­vätia ho. 23 Chys­taj reťaz, lebo krajina je pl­ná kr­vavých roz­sud­kov a mes­to je pl­né násilia. 24 Po­tom do­vediem naj­horšie národy a tie vez­mú do vlast­níc­tva ich domy; urobím koniec pýche mnohých a ich svätyne budú znes­vätené. 25 Pri­chádza tieseň. Budú hľadať spásu, ale jej nebude. 26 Po­hroma za po­hromou bude na­sledovať a správa za správou bude pri­chádzať. Vtedy budú vy­hľadávať videnie u proroka, ale zanik­ne po­učenie u kňaza aj rada skúsených star­cov. 27 Kráľ bude trúch­liť, knieža si ob­lečie zdesenie a ruky po­spolitého ľudu stŕp­nu strachom. Naložím s nimi podľa ich ciest a budem ich súdiť podľa ich spôsobu súdenia. Po­tom po­znajú, že ja som Hos­podin.

EkumenickýEzechiel7

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček