EkumenickýEzechiel14

Ezechiel

Odpoveď modloslužobníkom1 Po­tom prišli za mnou nie­ktorí zo starších Iz­raela a sad­li si predo mňa. 2 Vtedy mi za­znelo slovo Hos­podina: 3 Človeče, títo muži prijali do srd­ca svoje mod­ly a tým si položili pred seba pre­vinenie, aby sa oň po­tkli. Môžem im do­voliť, aby sa ma do­pytovali? 4 Pre­to hovor s nimi a po­vedz im: Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Každému z domu Iz­raela, ktorý prijal mod­ly do srd­ca a tým si položil pred seba pre­vinenie, aby sa po­tkol a po­tom príde za prorokom, tomu ja, Hos­podin, od­poviem pri­merane podľa množs­tva jeho modiel, 5 aby som uchopil za srd­ce dom Iz­raela, ktorý sa od­vrátil odo mňa pre všet­ky svoje mod­ly. 6 Pre­to po­vedz domu Iz­raela: Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Ob­ráťte sa a od­vráťte sa od svojich modiel a od­vráťte si tvár od všet­kých svojich ohav­nos­tí! 7 Ktokoľvek sa totiž z domu Iz­raela alebo z cudzincov, ktorí sa zdržujú v Izraeli, od­vráti odo mňa, prij­me mod­ly do srd­ca a položí pred seba pre­vinenie, aby sa po­tkol, a po­tom príde za prorokom, aby sa mňa o sebe do­pytoval, tomu ja, Hos­podin, sám od­poviem: 8 ob­rátim svoju tvár proti tomu človeku, urobím ho znamením a porekad­lom a vy­hubím spomedzi svoj­ho ľudu. Po­tom spoz­náte, že ja som Hos­podin. 9 Ak by sa prorok dal pod­viesť a vy­slovil by proroc­ké slová, ja, Hos­podin, som pod­viedol toho proroka. Po­tom vy­striem svoju ruku proti nemu a vy­hubím ho zo svoj­ho iz­rael­ského ľudu. 10 Obaja ponesú trest za svoju vinu: vina toho, kto sa do­pytoval, bude rov­naká ako vina proroka, 11 aby dom Iz­raela už nezb­lúdil odo mňa, aby sa už ne­znečisťovali svojimi všelijakými pre­vineniami. Po­tom mi budú ľudom a ja im budem Bohom — znie výrok Pána, Hos­podina. Záhuba Jeruzalema12 Po­tom mi za­znelo slovo Hos­podina: 13 Človeče, ak krajina zhreší proti mne tým, že sa mi spreneverí, vy­striem proti nej ruku a polámem jej palicu na nosenie chleba, pošlem na ňu hlad a vy­hubím z nej človeka i dobytok. 14 Aj keby boli upro­stred nej títo traja muži: No­ach, Daniel a Jób, oni sami by si za­chránili život svojou spravod­livosťou — znie výrok Pána, Hos­podina. 15 Keby som krajinou pre­viedol dravú zver a pri­pravil by som ju o deti, takže by sa stala pu­statinou, takže ni­kto by ňou ne­prechádzal pre dravú zver, 16 a títo traja muži by boli upro­stred nich, ako žijem — znie výrok Pána, Hos­podina — nezach­ránia ani synov ani dcéry, iba oni sami sa za­chránia; krajina ostane pu­statinou. 17 Alebo ak by som uviedol meč na túto krajinu a po­vedal by som: Meč, prej­di krajinou! a vy­hubil som z nej ľudí i zvieratá, 18 a keby oní traja mužovia boli v nej, ako žijem — znie výrok Pána, Hos­podina — nezach­ránia si ani synov, ani dcéry, iba oni sami sa za­chránia. 19 Alebo keby som po­slal mor na tú krajinu a kr­vavo by som vy­lial na ňu svoju prch­kosť a vy­kynožil by som z nej ľudí a zvieratá, 20 ale No­ach, Daniel a Jób by boli upro­stred nej, ako žijem — znie výrok Pána, Hos­podina — nezach­ránili by ani syna, ani dcéru, len oni sami by si svojou spravod­livosťou za­chránili vlast­ný život. 21 Tak­to však vraví Pán, Hos­podin: I keby som po­slal proti Jeruzalemu svoje štyri prís­ne prejavy súdu — meč, hlad, dravú zver a mor —, aby som z neho vy­kynožil ľudí i zvieratá, 22 zo­stali by v ňom za­chránení, ktorí vy­vedú synov a dcéry. Keď vy­j­dú k vám a uvidíte ich život aj ich skut­ky, budete sa tešiť z nešťastia, ktoré som uviedol na Jeruzalem, z toho všet­kého, čo som naň uviedol. 23 Po­tešia vás, keď uvidíte ich život a ich skut­ky; po­znáte, že bez príčiny som ne­urobil všet­ko, čo som v ňom urobil — znie výrok Pána, Hos­podina.

EkumenickýEzechiel14

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček