EkumenickýEzechiel6

Ezechiel

Proroctvo proti vrchom Izraela1 Tak­to mi za­znelo slovo Hos­podina: 2 Človeče, ob­ráť sa tvárou k izraelským vr­chom a prorokuj proti nim. 3 Po­vedz: Vy, iz­rael­ské vr­chy, počúvaj­te slovo Pána, Hos­podina! Tak­to vraví Pán, Hos­podin, vr­chom a pahor­kom, riečis­kám a údoliam: Hľa, ja pri­vodím na vás meč a znivočím vaše obet­né výšiny. 4 Vaše ol­táre spust­nú, vaše kadid­lové ol­táre budú roz­bité a vašich po­bitých po­hádžem pred vaše mod­ly. 5 Mŕt­voly Iz­raelitov hodím pred ich mod­ly. Vaše kos­ti rozt­rúsim okolo vašich ol­tárov. 6 Všade, kde bývate, budú mes­tá porúcané a výšiny spust­nú. Vaše ol­táre budú teda spus­tošené, vaše mod­ly budú roz­bité a zanik­nú. Vaše kadid­lové ol­táre budú zbúrané a bude od­stránené, čo ste si spravili. 7 Koho pre­bod­nú, pad­ne medzi vami. Po­tom spoz­náte, že ja som Hos­podin. 8 Keď budete rozp­týlení po krajinách, ponechám si z vás zvyšok medzi národ­mi. Budete mať takých, ktorí unik­nú meču. 9 Tí, ktorí z vás unik­nú, roz­pomenú sa na mňa medzi národ­mi, kam boli od­vedení do zajatia. Zlomím ich smil­né srd­ce, ktoré od­stúpilo odo mňa, a oslepím ich oči, ktoré chlip­ne hľadeli za svojimi mod­lami. Zhnusia sa sami sebe pre svoje zlo, pre všet­ky svoje ohav­nos­ti. 10 Až keď do­pus­tím na nich túto po­hromu, po­tom spoz­najú, že ja som Hos­podin a nadar­mo som nehovoril. 11 Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Za­tlies­kaj, dup­ni nohou a po­vedz: Ach, beda domu Iz­raela pre všet­ky zlé ohav­nos­ti. Pad­nú mečom, po­mrú hladom a umrú na mor. 12 Ten, čo bude ďaleko, zo­mrie na mor; ten, čo bude blíz­ko, pad­ne mečom; ten, čo zo­stane a bude ob­kľúčený, zo­mrie hladom. Tak­to si vy­lejem na nich svoju zlosť. 13 Po­tom spoz­náte, že ja som Hos­podin, keď ich pre­bod­nutí budú ležať medzi ich mod­lami, okolo ich ol­tárov na každom vy­sokom kop­ci, na všet­kých temenách vr­chov i pod každým košatým cerom, na mies­te, kde svojim mod­lám obetovali udob­rujúce von­né obety. 14 Vy­striem proti nim svoju ruku a krajinu ob­rátim na pu­statinu a na hrôzu na všet­kých ich síd­lach od púšte až po Rib­lu. Po­tom spoz­najú, že ja som Hos­podin.

EkumenickýEzechiel6

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček