EkumenickýEzechiel10

Ezechiel

Sláva Hospodina nad cherubmi1 Po­zrel som sa na ob­lohu, ktorá bola nad hlavou cherubov ako zafírový kameň. Ukázalo sa nad nimi niečo, čo vy­zeralo ako trón. 2 Vtedy po­vedal mužovi ob­lečenému do ľanového rúcha: Voj­di do pries­toru medzi kolesami pod cherub­mi, na­plň si prieh­rštie žeravými uhlík­mi spomedzi cherubov a rozt­rús ich na mes­to. Po­tom vošiel pred mojimi očami. 3 Keď muž vstupoval, cherubi stáli na pravej strane domu. Ob­lak na­pl­nil vnútor­né ná­dvorie. 4 Hos­podinova sláva sa vznies­la sponad cherubov na prah chrámu. Chrám sa na­pl­nil ob­lakom a ná­dvorie bolo pl­né žiary Hos­podinovej slávy. 5 Šum krídel cherubov bolo počuť až do Von­kajšieho ná­dvoria ako hlas Všemohúceho Boha, keď hovorí. 6 Keď roz­kázal mužovi ob­lečenému do ľanového rúcha: Vez­mi oheň spomedzi cherubov! , ten vošiel a po­stavil sa vedľa kolesa. 7 Cherub vy­strel ruku spomedzi cherubov k ohňu, ktorý bol medzi cherub­mi. Na­bral z neho a dal do prieh­rštia tomu, kto bol ob­lečený do ľanového rúcha. Ten ho vzal a vy­šiel. 8 Cherubom bolo vidieť podobu ľud­skej ruky pod ich kríd­lami. 9 Keď som sa pri­zrel, vedľa cherubov som videl štyri kolesá — po jed­nom kolese vedľa každého cheruba. Kolesá vy­zerali ako jagot chryzolitového kameňa. 10 Po­kiaľ ide o vzhľad, mali všet­ky štyri rov­nakú podobu, ako keby bolo koleso v kolese. 11 Keď išli, moh­li sa po­hybovať na všet­ky štyri strany; no ne­museli sa za chodu ob­racať, lebo šli smerom, na ktorý bol ob­rátený ich predok. Ne­ob­racali sa, keď išli. 12 Celé ich telo, aj ich chr­bát, ruky, kríd­la i kolesá do­okola boli pl­né očí — a to pri všet­kých štyroch kolesách. 13 Kolesá boli po­menované, ako som počul, vírivými kolesami. 14 Každý mal štyri tváre: pr­vá tvár bola tvárou cheruba, druhá tvár bola tvárou človeka, tretia bola tvárou leva a štvr­tá tvárou or­la. 15 Po­tom sa cherubi vznies­li na­hor. Boli to živé bytos­ti, ktoré som videl pri rieke Kebár. 16 Keď cherubi šli, kolesá šli vedľa nich; keď cherubi zdvih­li kríd­la, aby sa vznies­li zo zeme, kolesá sa ne­ob­racali vedľa nich. 17 Keď za­stali, za­stali aj ony; a keď sa vznies­li, vznies­li sa aj ony, lebo v nich bol duch živej bytos­ti. 18 Hos­podinova sláva vy­šla sponad prahu chrámu a za­stala nad cherub­mi. 19 Po­tom cherubi zdvih­li kríd­la a pri svojom od­chode sa vznies­li zo zeme pred mojimi očami. Kolesá boli vedľa nich. No pri vchode do Východ­nej brány Hos­podinov­ho domu za­stali a sláva Boha Iz­raela bola nad nimi. 20 Boli to živé bytos­ti, ktoré som videl pod Bohom Iz­raela pri rieke Kebár, a spoz­nal som, že to boli cherubi. 21 Každý mal štyri tváre, každý mal štyri kríd­la a pod kríd­lami bola podoba ľud­ských rúk. 22 Ich tváre vy­zerali ako tváre, ktoré som videl pri rieke Kebár. Každý šiel smerom svojej tváre.

EkumenickýEzechiel10

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček