EkumenickýEzechiel8

Ezechiel

Modlárstvo v jeruzalemskom chráme1 V šiestom roku, v šiestom mesiaci, piateho dňa toho mesiaca som sedel vo svojom dome a starší z Judska sedeli predo mnou. Po­tom tam na mňa doľah­la ruka Pána, Hos­podina. 2 Uvidel som po­stavu, ktorá vy­zerala ako muž: od bedier dolu vy­zerala ako oheň a od bedier vy­ššie vy­zerala ako žiara, ako mosadz­né zrkad­lo. 3 Po­tom vy­strel niečo ako ruku a uchopil ma za kadere na hlave; Duch ma zdvihol medzi zem a nebo a v božských videniach preniesol do Jeruzalema ku vchodu do vnútor­nej brány, ob­rátenej na sever, kde bol pod­stavec sochy Náruživos­ti, ktorá vy­volávala vášeň. 4 Hľa, bola tam sláva Boha Iz­raela a podobala sa zjavu, ktorý som videl v údolí. 5 Po­tom mi po­vedal: Človeče, po­zri sa na sever! Keď som sa po­zrel na sever, hľa, tu bol sever­ne od brány hneď pri vchode ol­tár sochy Náruživos­ti. 6 Po­vedal mi: Človeče, či vidíš, čo robia? Veľké ohav­nos­ti, ktoré tu pácha dom Iz­raela, ma vy­háňajú z mojej svätyne. Uvidíš však ešte väčšie ohav­nos­ti. 7 Keď ma do­viedol ku vchodu do ná­dvoria, uvidel som dieru v múre. 8 Po­vedal mi: Človeče, preraz ten múr! Keď som prerazil múr, hľa, bol tam vchod. 9 Po­vedal mi: Voj­di a po­zri sa na strašné ohav­nos­ti, ktoré tu páchajú. 10 Keď som vošiel, videl som, že tam boli rôz­ne podoby plazov a zvierat, mrz­kých bytos­tí a všet­kých modiel domu Iz­raela, vy­ryté do­okola na stene. 11 Stálo pred nimi sedem­desiat mužov spomedzi starších domu Iz­raela a upro­stred nich stál Jaazan­ja, syn Šáfanov. Každý mal v ruke kadidel­nicu a vôňa z oblaku kadid­la vy­stupovala na­hor. 12 Po­vedal mi: Videl si, človeče, čo páchajú starší domu Iz­raela v tme, každý vo svojej miest­nos­ti s modlou? Vravia si totiž: Hos­podin nás ne­vidí. Hos­podin opus­til krajinu. 13 Po­tom mi po­vedal: Počkaj ešte a uvidíš väčšie ohav­nos­ti, ktoré páchajú. 14 Pri­viedol ma ku vchodu do brány Hos­podinov­ho domu ob­rátenej na sever. Tam sedeli ženy a oplakávali Tam­múza. 15 Po­vedal mi: Videl si, človeče? Počkaj ešte a uvidíš väčšie ohav­nos­ti, než sú tieto. 16 Pri­viedol ma do vnútor­ného ná­dvoria Hos­podinov­ho domu, a hľa, pri vchode do Hos­podinov­ho chrámu, medzi pred­sieňou a ol­tárom, bolo asi dvad­saťpäť mužov ob­rátených chrb­tom k chrámu Hos­podina a tvárou k východu. Boli ob­rátení na východ a klaňali sa sln­ku. 17 Po­vedal mi: Videl si to, človeče? Či je pri­málo pre dom Júdu páchať ohav­nos­ti, ktorých sa tu do­púšťajú? Veď na­pl­nili krajinu násilím; znova ma popudzujú k hnevu. Hľa, pri­kladajú si k nosu viničové ratoles­ti. 18 Pre­to aj ja budem konať v prchkosti, moje oko sa ne­zmiluje ani nebudem mať súcit. Hoci budú hlas­no volať na mňa, ne­vypočujem ich.

EkumenickýEzechiel8

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček