EkumenickýEzechiel5

Ezechiel

Štvoraké vlasy1 Ty však, človeče, vez­mi si os­trý meč! Po­uži ho ako holičs­kú brit­vu a ohoľ si hlavu i bradu; po­tom si vez­mi váhy a roz­deľ chl­py. 2 Tretinu spáľ v ohni v strede mes­ta, keď sa skončia dni ob­liehania. Po­tom vez­mi druhú tretinu a roz­sekaj ju mečom okolo mes­ta. Tretiu tretinu rozt­rús do vet­ra a ja vy­tasím za nimi meč. 3 Vez­mi však z toho trošku a za­viaž to do podol­ka svoj­ho rúcha. 4 No aj z toho ešte vez­mi, hoď to do ohňa a spáľ. Z toho vy­šľah­ne plameň na celý dom Iz­raela. Odôvodnenie súdu5 Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Ten­to Jeruzalem som umiest­nil do stredu národov a okolo neho som roz­miest­nil krajiny. 6 Pred­sa sa však bez­božnejšie spriečil mojim nariadeniam ako po­hania a mojim ustanoveniam viac ako krajiny okolo neho, lebo od­miet­li moje nariadenia a ne­správali sa podľa mojich ustanovení. 7 Pre­to tak­to vraví Pán, Hos­podin: Keďže ste boli vzdorovitejší ako po­hania, ktorí sú okolo vás, podľa mojich ustanovení ste sa ne­správali, moje nariadenia ste ne­pl­nili, ba ani len podľa poriad­kov po­hanov, ktorí sú okolo vás, ste nekonali. 8 Pre­to tak­to vraví Pán, Hos­podin: Hľa, aj ja som proti tebe a upro­stred teba vy­konám roz­sud­ky pred očami národov. 9 Za všet­ky tvoje ohav­nos­ti naložím s tebou, ako som ešte nenaložil a ako už ni­kdy nenaložím s nikým. 10 Pre­to ot­covia budú jesť medzi sebou synov a synovia budú jesť svojich ot­cov. Vy­konám na tebe roz­sud­ky a čo z teba zo­stane, rozt­rúsim do všet­kých vet­rov! 11 Akože žijem — znie výrok Pána Hos­podina — pre­tože si poškvr­nil moju svätyňu svojimi všelijakými ošk­livosťami a všelijakými ohav­nosťami, pre­to i ja budem strihať. Môj zrak sa nezľutuje a nebudem mať súcit. 12 Tretina z teba po­mrie na mor a po­hynie hladom upro­stred teba; tretina pad­ne mečom okolo teba a tretinu rozt­rúsim do všet­kých vet­rov; a vy­tasím meč za nimi. 13 Tak sa za­vŕši môj hnev, utíšim si na nich svoju prch­kosť a upokojím sa. Keď vy­pl­ním na nich svoju prch­kosť, uvedomia si, že ja, Hos­podin, som hovoril vo svojom hor­lení. 14 Urobím z teba rumovis­ko a po­tupu medzi po­han­mi, ktorí sú okolo teba, pred zrakom každého, kto tadiaľ prej­de. 15 Budeš na po­tupu národom okolo seba a ako po­smešné prís­lovie na výs­trahu a na úžas, keď vy­konám na tebe roz­sud­ky v hneve a v prchkosti a s prchkým tres­tom. Ja, Hos­podin, som hovoril. 16 Keď vy­strelím proti nim svoje zlé šípy hladu, aby spôsobili skazu, vy­strelím ich, aby som vás zničil. Pri­dám vám hlad a polámem vám palicu na nosenie chleba. 17 Pošlem na vás hlad a dravú zver a tie ťa pri­pravia o deti. Aj mor a kr­vi­prelievanie prej­de cez teba, ba aj meč pri­vediem proti tebe. Ja, Hos­podin, som hovoril.

EkumenickýEzechiel5

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček