EkumenickýEzechiel47

Ezechiel

Prameň v chráme1 Po­tom ma za­viedol späť ku chrámovému vchodu, a tu, hľa, voda vy­vierala na východ spod prahu chrámu, lebo priečelie chrámu bolo ob­rátené na východ. Voda vy­tekala spod pravej strany chrámu, južne od ol­tára. 2 Po­tom ma vy­viedol cez sever­nú bránu von a ob­rátil ma smerom k vonkajšej bráne, ob­rátenej na východ; voda vy­vierala z južnej strany. 3 Keď muž vy­šiel na východ s meracou šnúrou v ruke, na­meral tisíc lakťov a pre­viedol ma po vode. Vody bolo po člen­ky. 4 Po­tom na­meral tisíc lakťov a pre­viedol ma cez vodu. Vody bolo po kolená. A zas na­meral tisíc lakťov a pre­viedol ma. Vody bolo po pás. 5 Po­tom zas na­meral tisíc lakťov. Bol to po­tok, ktorý sa nedal pre­brodiť, lebo voda bola pri­hl­boká; voda, cez ktorú sa muselo plávať, po­tok, ktorý ne­možno pre­brodiť. 6 Opýtal sa ma: Videl si, človeče? Po­tom ma viedol späť po­zdĺž brehu rieky. 7 Keď som sa vrátil, na brehu rieky bolo veľmi mnoho stromov, a to na oboch stranách. 8 Po­vedal mi: Táto voda tečie do východ­nej ob­las­ti a steká k Arábe. Keď sa vleje do mora so slanou vodou, jeho vody sa uzdravia. 9 Každá živá bytosť, ktorá sa hýbe tam, kam príde rieka, bude žiť. Po­tom bude mnoho rýb, lebo kam­koľvek sa tieto vody do­stanú, iné vody sa uzdravia, a bude žiť všet­ko, k čomu rieka príde. 10 Po­tom za­stanú pri mori rybári od Én-Gedi až po Én-Eg­lajim. Bude to mies­to na sušenie sietí. Bude tu veľmi veľa druhov rýb práve tak ako vo Veľkom mori. 11 Jeho močiare a mláky však nebudú uzdravené; budú ponechané na soľ. 12 Na oboch brehoch rieky vy­ras­tú roz­ličné ovoc­né stromy; ich lís­tie ne­zväd­ne, ani ich ovocie sa ne­pominie. Každý mesiac budú rodiť nové, lebo voda rieky vy­teká zo svätyne. Ovocie stromov bude slúžiť na po­krm a ich lís­tie na lieky. Hranice krajiny13 Tak­to hovorí Pán, Hos­podin: Toto sú hranice, v ktorých roz­delíte do vlast­níc­tva krajinu dvanás­tim kmeňom Iz­raela. Jozef do­stane dva podiely. 14 Do­stanete ju do dedičného vlast­níc­tva jeden ako druhý. Zdvihol som totiž ruku k prísahe, že ju dám vašim ot­com, a tak vám pri­pad­ne táto krajina do vlast­níc­tva. 15 Toto sú hranice krajiny na sever­nej strane: Od Veľkého mora smerom k Chetlónu až po Cedád, 16 Chamát, Bérota, Sib­rajim, ktoré je medzi územím Damas­ku a Chamátu, po Chacar-Hat­tíkon, ktorý je na hranici Chav­ránu. 17 Toto je hranica od mora po Chacar-Énon; pri­tom územia Damas­ku a Chamátu majú ležať na sever. To je sever­ná strana. 18 Východ­ná strana: Od Chacar-Énonu, ktoré leží medzi Chav­ránom a Damas­kom, medzi Gileádom a Iz­raelom, hranicu bude tvoriť Jor­dán až po Východ­né more a po Támar. To je východ­ná strana. 19 Južná strana: od Támaru až po vody Meribót-Kádeš, po po­tok pri Veľkom mori. To je južná strana. 20 Západ­ná strana: Veľké more vy­tvorí hranicu až na­proti Chamátu. To je západ­ná strana. Nové rozdelenie krajiny21 Túto krajinu si roz­deľte podľa iz­rael­ských kmeňov. 22 Lósom si ju roz­deľte ako dedičné vlast­níc­tvo pre seba i pre cudzin­cov, ktorí sa zdržujú u vás a ktorí splodia synov medzi vami. Po­kladaj­te ich za domáce obyvateľs­tvo medzi Iz­raelit­mi. Spolu s vami majú lósom do­stať dedičné vlast­níc­tvo medzi iz­rael­skými kmeňmi. 23 Cudzin­covi daj­te dedičné vlast­níc­tvo v kmeni, v ktorom sa zdržuje — znie výrok Pána, Hos­podina.

EkumenickýEzechiel47

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček