EkumenickýEzechiel31

Ezechiel

Podobenstvo o cédri1 V jedenástom roku, v treťom mesiaci, pr­vého dňa toho mesiaca mi za­znelo slovo Hos­podina: 2 Človeče, po­vedz faraónovi, egypt­skému kráľovi, a jeho davu: Komu sa podobáš vo svojej veľkos­ti? 3 Hľa, prirov­návam ťa k libanonskému céd­ru s krásnymi konár­mi po­skytujúcimi les­nú tôňu, ktorý vy­soko vy­čnieva. Medzi ob­lak­mi bol jeho vr­chovec. 4 Vody mu dávali veľkosť a pra­hl­bina mu dávala výšku. Svoje prúdy vy­sielala ku všet­kým stromom na poli. 5 Pre­to vzras­tom bol vy­šší ako os­tat­né stromy na poli. Jeho vet­vy sa rozm­nožili a jeho konáre sa pred­lžovali množs­tvom vody v jeho výhon­koch. 6 Na jeho vet­vách hniez­dili všet­ky nebes­ké vtáky. Pod jeho konár­mi sa rodili všet­ky poľné zvieratá. V jeho tôni bývali všet­ky počet­né národy. 7 Bol krás­ny vo svojej veľkos­ti, dĺžkou svojich ratoles­tí, lebo jeho koreň siahal k hojnej vode. 8 Céd­re v Božej záh­rade sa mu ne­vyrov­nali, nijaké cyp­rusy neboli mu podob­né vet­vami, ani platan ne­mal ratoles­ti ako on. Nijaký strom v Božej záh­rade sa mu ne­podobal krásou. 9 Skrášlil som ho množs­tvom jeho ratoles­tí, takže mu závideli všet­ky stromy Edenu, ktoré boli v Božej záh­rade. 10 Pre­to tak­to vraví Pán, Hos­podin: Pre­tože bol taký vy­soký svojím vzras­tom, svojím vr­cholom siahal medzi ob­laky a jeho srd­ce spyšnelo pre vlast­nú veľkosť, 11 vy­dal som ho do rúk naj­moc­nejšiemu medzi národ­mi, aby s ním naložil podľa jeho bez­božnos­ti. Za­vr­hol som ho. 12 Po­tom ho vy­ťali cudzin­ci, najuk­rut­nejší z národov, a od­hodili ho. Jeho ratoles­ti popadali na vr­chy a do všet­kých dolín. Jeho vet­vy boli polámané vo všet­kých riečis­kách zeme. Všet­ky národy zeme vy­stúpili z jeho tieňa a za­vr­h­li ho. 13 Na jeho vy­vrátenom kmeni bývali všet­ky nebes­ké vtáky a na jeho vet­vách bola všet­ka poľná zver. 14 To pre­to, aby nijaké stromy pri vode nerást­li pri­vysoko a ne­siahali svojimi vr­chol­kami k oblakom a aby sa nijaký vodou na­pájaný strom ne­vyvyšoval nad iné, lebo všet­ci sú vy­daní na sm­rť do naj­nižších hl­bín zeme, medzi ľudí, čo zo­stupujú do hrobu. 15 Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Toho dňa, keď zo­stupoval do pod­svetia, za­halil som pra­hl­binu do smút­ku pre neho, za­držal som jej prúdy, mnohé vody pre­stali tiecť, pre neho som za­halil Libanon do čier­neho a všet­ky poľné stromy preň uväd­li. 16 Rachotom jeho pádu som predesil národy, keď som ho zrútil do pod­svetia k tým, čo zo­stupujú do hrobu. V najnižších hl­binách zeme sa po­tešili všet­ky stromy Edenu, naj­lepší výber Libanonu, všet­ko, čo je na­pájané vodou. 17 Aj tie zo­stúpili s ním dolu do pod­svetia k tým, čo boli za­bití mečom, a ich po­tom­kovia, čo bývali v jeho tieni, boli rozp­týlení medzi národy. 18 Komu sa podobáš vznešenosťou a veľkosťou medzi stromami Edenu? Pred­sa len budeš za­vr­hnutý so stromami Edenu do naj­nižších hl­bín zeme. Budeš ležať medzi ne­ob­rezanými, s tými, čo boli po­bití mečom. To je faraón a všetok jeho dav — znie výrok Pána, Hos­podina.

EkumenickýEzechiel31

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček