EkumenickýEzechiel9

Ezechiel

Potrestanie modlárov a označenie verných1 Zvolal mi do uší moc­ným hlasom: Blíži sa po­tres­tanie mes­ta. Každý nech má v ruke ničivú zbraň! 2 Nato prišlo šesť mužov od Hor­nej brány ob­rátenej na sever a každý mal ničiaci nás­troj v ruke. Upro­stred nich bol muž ob­lečený do ľanového rúcha a pri svojich bed­rách mal písacie po­treby. Keď prišli, po­stavili sa vedľa bron­zového ol­tára. 3 Sláva Boha Iz­raela sa vznies­la sponad cheruba, na ktorom spočívala, ku prahu chrámu. Vtedy zvolal na muža ob­lečeného do ľanového rúcha, ktorý mal písacie po­treby pri svojich bed­rách. 4 Hos­podin mu po­vedal: Prej­di mes­tom, stredom Jeruzalema, a označ znak­mi čelá mužov, ktorí vzdychajú a stenajú pre všet­ky ohav­nos­ti, ktoré sa páchajú v ňom. 5 Na vlast­né uši som ho počul hovoriť tam­tým šies­tim: Prej­dite cez mes­to za ním a bite! Nech sa ne­zmiluje vaše oko a ne­maj­te súcitu. 6 Za­bíjaj­te star­ca, mláden­ca aj pan­nu, dieťa aj ženu, kým ich ne­vyhubíte. Ne­prib­lížte sa však k nikomu, na kom je znak. Začnite od mojej svätyne! Vtedy začali od star­cov, ktorí boli pred chrámom. 7 Po­vedal im: Poškv­rňte dom a na­plňte ná­dvorie po­bitými! Vy­j­dite! Keď vy­šli, za­bíjali v meste. 8 Kým za­bíjali, a ja som zo­stal sám, padol som na tvár a volal som: Ach, Pane, Hos­podin, či chceš zničiť celý zvyšok Iz­raela, keď vy­lievaš svoju prch­kosť na Jeruzalem? 9 Po­vedal mi: Vina domu Iz­raela a Júdu je náram­ne veľká a krajina je pl­ná kr­vi­prelievania, mes­to je pl­né pre­krúcania práva. Hovoria si totiž: Hos­podin opus­til krajinu! Hos­podin ne­vidí! 10 Čo sa mňa týka, moje oko sa ne­zmiluje ani nebudem mať súcit; od­platím im za ich ces­ty. 11 Po­tom sa muž ob­lečený do ľanového rúcha, ktorý mal písacie po­treby pri svojich bed­rách, vrátil so správou a po­vedal: Vy­konal som, ako si mi roz­kázal.

EkumenickýEzechiel9

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček