EkumenickýEzechiel44

Ezechiel

Zatvorená východná brána1 Po­tom ma pri­viedol na­späť k vonkajšej bráne svätyne, ob­rátenej na východ. Tá však bola za­tvorená. 2 I po­vedal mi Hos­podin: Táto brána bude za­tvorená. Ne­smie sa ot­várať a ni­kto ňou ne­smie vchádzať, lebo Hos­podin, Boh Iz­raela, ňou vošiel; teda bude za­tvorená. 3 Iba knieža, pre­tože je kniežaťom, sa smie usadiť v nej, aby jedol po­krm pred Hos­podinom; pred­sieňou pri bráne smie voj­sť a po tej is­tej ces­te smie vy­j­sť. Poučenie o službe v chráme4 Po­tom ma viedol sever­nou bránou k priečeliu chrámu. A videl som, že sláva Hos­podina na­pĺňala dom Hos­podina. Vtedy som padol na tvár. 5 I po­vedal mi Hos­podin: Človeče, dávaj po­zor, očami hľaď a ušami počúvaj všet­ko, čo ti hovorím o všetkých ustanoveniach o dome Hos­podina, o všetkých jeho zákonoch. Dávaj po­zor na vchody do domu a na všet­ky východy zo svätyne. 6 Po­vedz vzdorovitému domu Iz­raela: Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Do­sť bolo už všet­kých vašich ohav­nos­tí, dom Iz­raela! 7 Vo­vied­li ste cudzin­cov, ľudí ne­ob­rezaného srd­ca i tela do mojej svätyne, aby znes­vätili môj dom, keď ste mi obetovali chlieb, tuk i krv a všet­kými svojimi ohav­nosťami ste zrušili moju zmluvu. 8 Nekonali ste službu v mojej svätyni, ale iným ste zverili službu v mojej svätyni. 9 Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Nijaký cudzinec ne­ob­rezaného srd­ca a tela ne­smie vstúpiť do mojej svätyne; nijaký cudzinec, ktorý žije medzi Iz­raelit­mi. 10 Ale leviti, ktorí sa vzdialili odo mňa, keď blúdil Iz­rael, a aj oni za­blúdili odo mňa za svojimi mod­lami, budú znášať trest za svoje pre­vinenie: 11 budú konať službu v mojej svätyni ako strážnici pri bránach chrámu a ako chrámoví služob­níci. Oni budú pre ľud za­bíjať spaľovanú obetu i obetu s hostinou a budú mu stáť k službe. 12 Pre­tože im slúžili pred ich mod­lami a domu Iz­raela dali popud k vine, zdvihol som svoju ruku k prísahe proti nim — znie výrok Pána, Hos­podina — budú znášať trest za svoju vinu. 13 Ne­smú sa pri­blížiť ku mne, aby mi konali kňaz­skú službu, ne­smú sa pri­blížiť ani k tomu, čo mi je sväté, ani k najsvätejším darom; ponesú svoju han­bu za svoje ohav­nos­ti, ktoré páchali. 14 Určím ich na to, aby vy­konávali službu v chráme pri všet­kej práci a pri všet­kom, čo sa v ňom koná. 15 Avšak levit­skí kňazi z potomstva Cádoka, ktorí konali službu v mojej svätyni, keď Iz­raeliti za­blúdili odo mňa, tí smú ku mne pri­stúpiť, aby mi slúžili, a budú stáť v službe predo mnou, obetovať mi tuk i krv — znie výrok Pána, Hos­podina. 16 Oni môžu vstúpiť do mojej svätyne a pri­blížiť sa k môjmu stolu, aby mi slúžili, a tak konali moju službu. 17 Keď však vstúpia do brány na vnútor­nom ná­dvorí, musia si ob­liecť ľanové rúcho; ne­smú mať na sebe nič vl­nené pri konaní služby v bránach na vnútor­nom ná­dvorí v chráme. 18 Ľanové tur­bany budú mať na hlavách a ľanové zás­tery budú mať na bed­rách. Ne­smú sa opásať ničím, čo vy­voláva po­tenie. 19 Keď budú vy­chádzať do von­kajšieho ná­dvoria k ľudu, musia si vy­zliecť rúcha, v ktorých konajú službu, a uložiť ich do komôr pri svätyni. Musia sa pre­ob­liecť do iných šiat, aby svojimi rúchami ne­prenies­li svätosť na ľud. Nariadenie pre kňazov20 Hlavu si ne­smú oholiť ani ne­smú nechať vlasy voľne visieť, ale vlasy na hlave si pri­strih­nú. 21 Nijaký kňaz ne­smie piť víno pri vstupe do vnútor­ného ná­dvoria. 22 Ani vdovu, ani za­hnanú si ne­smú vziať za ženu, ale len pan­ny z potomstva domu Iz­raela; ale vdovu, ktorá je vdovou po kňazovi, si smú vziať. 23 Budú učiť ľud roz­lišovať medzi svätým a obyčaj­ným a rozo­znávať medzi nečis­tým a čis­tým. 24 V sporných prípadoch majú súdiť; podľa mojich práv­nych nariadení majú súdiť. Musia za­chovávať moje zákony i moje nariadenia na všet­ky moje sviat­ky, moje dni sobot­ného od­počin­ku majú po­kladať za sväté. 25 Ne­smú vstúpiť k mŕtvemu človeku, aby sa ne­poškvr­nili; iba kvôli ot­covi alebo kvôli mat­ke, alebo kvôli synovi alebo kvôli dcére, kvôli bratovi a kvôli ses­tre, ak nebola vy­datá za muža, sa smú poškvr­niť. 26 Po svojom očis­tení majú si pri­počítať sedem dní 27 a v deň, keď znova voj­dú do svätyne, do vnútor­ného ná­dvoria konať službu vo svätyni, musia priniesť obetu za svoj hriech — znie výrok Pána, Hos­podina. 28 Budú mať dedičné vlast­níc­tvo, ja budem ich dedičným vlast­níc­tvom. Nedaj­te im vlast­níc­tvo v Izraeli, lebo ja som ich vlast­níc­tvom. 29 Po­kr­movú obetu, obetu za hriech i obetu za vinu budú oni jedávať, ako aj všet­ko, čo pre­pad­lo kliat­be v Izraeli, má pat­riť im. 30 Aj naj­lepšie pr­votiny zo všet­kého a všet­ky dáv­ky zo všet­kého, čo dávate, majú pat­riť kňazom. I pr­votiny svoj­ho za­robeného ces­ta daj­te kňazovi, aby spočinulo požeh­nanie na vašom dome. 31 Kňazi ne­smú jesť nijakú zdoch­linu ani roz­tr­hané z vtáctva, ani z dobytka.

EkumenickýEzechiel44

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček