EkumenickýEzechiel29

Ezechiel

Predpoveď o skaze Egypta1 V desiatom roku, v desiatom mesiaci, dvanás­teho dňa toho mesiaca mi za­znelo slovo Hos­podina: 2 Človeče, ob­ráť sa tvárou k faraónovi, egypt­skému kráľovi, prorokuj proti nemu a proti celému Egyp­tu. 3 Po­vedz: Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Hľa, ja som proti tebe, faraón, egypt­ský kráľ, veľký krokodíl, ktorý vy­lihuje upro­stred svojich níl­skych ramien a ktorý hovorí: Níl je môj, urobil som si ho pre seba. 4 Dám háky do tvojich čeľus­tí, prilepím ryby tvojich níl­skych ramien na tvoje šupiny a vy­zlečiem ťa z tvojich níl­skych ramien spolu so všet­kými rybami tvojich níl­skych ramien, ktoré sa prilepili na tvoje šupiny. 5 Vy­hodím na púšť teba i všet­ky ryby tvojich níl­skych ramien. Pad­neš na šíre pole, ne­poz­bierajú ťa a ne­pochovajú. Dám ťa za po­krm poľnej zveri a nebes­kému vtác­tvu. 6 Po­tom spoz­najú všet­ci obyvatelia Egyp­ta, že ja som Hos­podin, pre­tože bývali trs­tinovou oporou domu Iz­raela. 7 Keď ťa chytia do ruky, zlomíš sa a roz­tr­háš im celé plece. Keď sa oprú o teba, polámeš sa a roz­trasieš im celé bed­rá. 8 Pre­to tak­to vraví Pán, Hos­podin: Hľa, pri­vediem proti tebe meč a vy­kynožím z teba ľudí i dobytok. 9 Po­tom sa Egypt stane púšťou a zbúranis­kom. Vtedy spoz­najú, že ja som Hos­podin. Faraón, keďže hovoríš: Níl je môj, urobil som si ho pre seba, 10 ja som proti tebe a proti tvojim níl­skym ramenám. Zmením Egypt na rumovis­ko, na púšť od Mig­dólu po Syéne, ba až po hranicu Kúšu. 11 Ne­prej­de ňou ani ľud­ská noha, ani zvieracia noha ne­prej­de ňou a nebude obývaná štyrid­sať rokov. 12 Egypt zmením na púšť upro­stred spus­tošených krajín, jeho mes­tá upro­stred zrúcaných miest budú púšťou štyrid­sať rokov. Egypťanov rozp­rášim medzi národy a rozt­rúsim ich po krajinách. 13 Tak­to totiž vraví Pán, Hos­podin: Po štyrid­siatich rokoch zhromaždím Egypťanov spomedzi národov, medzi ktoré boli za­hnaní. 14 Zmením údel Egypťanov a pri­vediem ich na­späť do krajiny Pat­ros, do krajiny ich pôvodu, a budú pod­rad­ným kráľov­stvom. 15 Bude pod­rad­nejšie ako iné kráľov­stvá a nebude sa viac vy­vyšovať nad národy. Zmenším ich tak, že nebudú môcť ov­ládať iné národy. 16 Nebudú už znamenať pre dom Iz­raela pred­met dôvery, ktorý by pri­pomínal ich vinu, že sa kedysi ob­racali k nim. Po­tom spoz­najú, že ja som Pán, Hos­podin. Odmena pre babylonského kráľa17 V dvadsiatom sied­mom roku, v prvom mesiaci, pr­vého dňa toho mesiaca mi za­znelo slovo Hos­podina: 18 Človeče, babylon­ský kráľ Nebúkad­necar donúti svoje voj­sko vy­naložiť veľkú námahu proti Týru. Každá hlava oplešivela a každé plece je od­reté, ale od­menu ne­má ani on, ani jeho voj­sko od Týru za námahu, ktorú vy­naložil proti ne­mu. 19 Pre­to tak­to vraví Pán, Hos­podin: Hľa, Egypt vy­dám na­pos­pas babylon­skému kráľovi Nebúkad­necarovi. Po­od­náša jeho bohat­stvo, po­berie jeho korisť, ulúpi jeho lup a to bude od­mena pre jeho voj­sko. 20 Ako od­menu za námahu vy­naloženú proti Týru som mu dal Egypt, pre­tože konal pre mňa — znie výrok Pána, Hos­podina. 21 Toho dňa spôsobím, aby vy­rás­tol roh domu Iz­raela a tebe do­volím ot­voriť ús­ta medzi nimi. Po­tom spoz­najú, že ja som Hos­podin.

EkumenickýEzechiel29

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček