EkumenickýEzechiel12

Ezechiel

Prorokov symbolický čin1 Po­tom mi za­znelo slovo Hos­podina: 2 Človeče, bývaš upro­stred domu vzdoru, ktorý má oči, aby videl, ale ne­vidí, má uši, aby počúval, ale ne­počuje, lebo je domom vzdoru. 3 Ty však, človeče, zhotov si pút­nic­ký výs­troj! Vy­sťahuj sa akoby do zajatia vo dne pred ich očami a od­sťahuj sa zo svoj­ho mies­ta na iné mies­to pred ich očami. Azda to po­chopia, hoci sú domom vzdoru. 4 Svoj výs­troj vy­nes ako výs­troj do zajatia vo dne pred ich očami. Večer vy­j­di pred ich očami ako tí, čo idú do vy­hnan­stva. 5 Pred ich očami pre­búraj stenu a po­tom vy­j­di cez ňu. 6 Pred ich očami vy­nášaj veci na pleci, za tmavej noci vy­j­di a za­kry si tvár, aby si ne­videl krajinu, lebo som ťa dal za znamenie pre dom Iz­raela. 7 Vy­konal som, ako mi bolo roz­kázané: výs­troj som vy­niesol ako výs­troj do zajatia vo dne a večer som vlast­noručne pre­búral stenu. Za tmy som vy­nášal veci, na pleci som ich nosil pred ich očami. 8 Po­tom mi za rána za­znelo slovo Hos­podina: 9 Človeče, či sa ťa ne­spýtal dom Iz­raela, dom vzdoru: Čo robíš? 10 Po­vedz im: Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Ten­to výrok sa vzťahuje na knieža v Jeruzaleme i na všet­kých z domu Iz­raela, ktorí tam bývajú. 11 Po­vedz: Ja som znamením pre vás. Ako som urobil ja, tak sa stane im: pôj­du do vy­hnan­stva ako zajat­ci. 12 Knieža, ktoré je upro­stred nich, bude niesť svoj výs­troj na pleci za tmy a odíde. Pre­búra stenu, aby moh­lo vy­j­sť. Za­kryje si tvár, aby svojím zrakom ne­videlo krajinu. 13 Rozo­striem naň svoju sieť, bude chytené do mojich osídel a do­vediem ho do Babylonu, krajiny Chal­dejov. Ne­uvidí ju, zo­mrie tam. 14 Všet­kých, ktorí sú okolo neho, jeho po­moc­níkov i všet­ky jeho húfy rozp­týlim do vet­rov všet­kých smerov a vy­tasím za nimi meč. 15 Po­tom spoz­najú, že ja som Hos­podin, keď ich rozp­týlim medzi národy a rozt­rúsim po krajinách. 16 Ponechám si z nich malý počet mužov, ktorí unik­nú meču, hladu a moru, aby moh­li rozp­rávať o všetkých svojich ohav­nos­tiach medzi národ­mi, do ktorých prídu. Vtedy spoz­najú, že ja som Hos­podin. 17 Po­tom mi za­znelo slovo Hos­podina: 18 Človeče, s chvením budeš jesť svoj chlieb a svoju vodu budeš piť s trasením a úz­kosťou. 19 Ľudu krajiny po­vedz: Tak­to vraví Pán, Hos­podin, o obyvateľoch Jeruzalema v Izraeli: Svoj chlieb budú jesť s úzkosťou a svoju vodu budú piť s hrôzou; lebo ich krajina spust­ne pre množs­tvo násilia všet­kých tých, čo v nej žijú. 20 Mes­tá, ktoré boli obývané, budú ležať pus­té a krajina bude púšťou. Po­tom spoz­náte, že ja som Hos­podin. Hrozba pohŕdačom21 Po­tom mi za­znelo slovo Hos­podina: 22 Človeče, aké to máte porekad­lo o krajine Iz­raela, že dni plynú a zo všet­kých videní nie je nič? 23 Pre­to im po­vedz: Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Skon­cujem s týmto porekad­lom a už ho nebudú po­užívať v Izraeli. Po­vedz im však: Blížia sa dni, keď sa spl­ní každé videnie. 24 Nebude totiž už nijaké már­ne videnie ani po­chlebovačs­ké veštenie v dome Iz­raela, 25 ale pre­hovorím ja, Hos­podin. Čo po­viem, to sa spl­ní a už sa ne­od­diali. Ešte za vašich dní, dom vzdoru, pre­hovorím a svoje slovo spl­ním — znie výrok Pána, Hos­podina. 26 Po­tom mi za­znelo slovo Hos­podina: 27 Človeče, dom Iz­raela hovorí: Videnie, ktoré on má, sa vzťahuje na vzdialené dni a prorokuje o ďalekých dobách. 28 Pre­to im po­vedz: Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Ne­od­diali sa už žiad­ne moje slovo. Slovo, ktoré vy­poviem, sa spl­ní — znie výrok Pána, Hos­podina.

EkumenickýEzechiel12

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček