EkumenickýEzechiel45

Ezechiel

Posvätný obvod1 Po­tom roz­delíte krajinu lósom do dedičného vlast­níc­tva; ako dáv­ku na počesť Hos­podina musíte od­deliť po­svät­ný ob­vod z krajiny, dl­hý dvad­saťpäťtisíc lakťov a široký dvad­saťtisíc lakťov. Ten je po­svät­ný na celom svojom území zôkol-vôkol. 2 Z tohto územia je pre svätyňu určený št­vorec dĺžky päťs­to lakťov a šír­ky päťs­to lakťov; do­okola bude päťdesiat lakťov voľného pries­toru. 3 Z vymeranej plochy od­meraj kus v dĺžke dvad­saťpäťtisíc lakťov a v šírke desaťtisíc lakťov, a tam má byť svätyňa, najs­vätejšie mies­to. 4 To je svätá časť krajiny; má pat­riť kňazom, ktorí konajú službu vo svätyni, ktorí pri­stupujú k Hospodinovej službe; bude im to mies­tom pre domy a po­svät­ným mies­tom pre svätyňu. 5 Pás dl­hý dvad­saťtisíc lakťov a široký desaťtisíc lakťov bude pat­riť levitom, ktorí konajú službu v chráme. Bude ich vlast­níc­tvom na obyt­né mes­tá. 6 Mes­tu do vlast­níc­tva daj­te plochu širokú päťtisíc lakťov a dl­hú dvad­saťpäťtisíc lakťov pri­merane po­svät­nej dáv­ke. Bude to pat­riť celému domu Iz­raela. 7 Kniežaťu daj­te územie po oboch stranách po­svät­nej dáv­ky a pri vlast­níc­tve mes­ta, na západ­nej strane na západ a na východ­nej strane na východ; dĺžka nech je pri­meraná podielu jed­ného kmeňa od západ­nej hranice po východ­nú hranicu 8 krajiny. To bude jeho vlast­níc­tvo v Izraeli; po­tom moje kniežatá nebudú ni­kdy viac utláčať môj ľud, ale krajinu dajú domu Iz­raela pre jeho kmene. Miery a dávky na obety9 Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Už do­sť, kniežatá Iz­raela! Od­stráňte násilie a ú­tlak a uskutočňuj­te právo a spravod­livosť! Pre­staňte vy­dierať môj ľud — znie výrok Pána, Hos­podina. 10 Maj­te spravod­livú váhu, spravod­livú éfu a spravod­livý bat. 11 Éfa a bat majú mať jed­not­nú mieru. Bat tvorí desatinu chómeru a éfa desatinu chómeru. Miera sa má určiť podľa chómeru. 12 Šekel má dvad­sať gér. Päť šekelov má byť päť šekelov a desať šekelov má byť desať šekelov; päťdesiat šekelov má byť vašou mínou. 13 Toto je podávaná obeta, ktorú máte odo­vzdávať: šes­tina éfy z chómeru pšenice a šes­tina éfy z chómeru jačmeňa. 14 Toto je pred­pis o oleji — olej sa meria batom: desatina batu z kóru; lebo desať batov je chómer i kór. 15 Jed­na ovca z dvesto kusov drob­ného stáda, zo stád Iz­raela na po­kr­movú, spaľovanú obetu a na obety spoločen­stva na zís­kanie zmierenia pre nich — znie výrok Pána, Hos­podina. 16 Všetok ľud krajiny je po­vin­ný túto dáv­ku od­vádzať kniežaťu v Izraeli. 17 Knieža bude mať po­vin­nosť prinášať spaľované obety, po­kr­mové obety, nápojové obety, vo sviat­ky a nov­mesiace a v dňoch sobot­ného od­počin­ku, vo všet­ky výročné sláv­nos­ti domu Iz­raela. On bude prinášať obetu za hriech i po­kr­movú obetu, i spaľovanú obetu, i obety spoločen­stva na zís­kanie zmierenia pre dom Iz­raela. Pascha a slávnosť stánkov18 Tak­to vraví Pán, Hos­podin: V prvom mesiaci, v prvý deň mesiaca vez­mi bez­chyb­ného býčka a očis­ti svätyňu od hriechu. 19 Kňaz nech na­berie z krvi obety za hriech a vy­leje na veraje chrámu, na štyri uhly ol­tár­nej ob­ruby a na veraje brány do vnútor­ného ná­dvoria. 20 Podob­ne urob sied­meho dňa toho mesiaca kvôli tým, čo sa omylom alebo z nevedomosti pre­vinili; tak zís­kate zmierenie pre chrám. 21 V prvom mesiaci, š­tr­nás­teho dňa mesiaca budete svätiť Pas­chu; sedem dní budete jesť nek­vasené chleby. 22 V ten deň má knieža obetovať za seba i za všetok ľud krajiny býčka ako obetu za hriech. 23 Počas sied­mich dní sláv­nos­ti sa bude každoden­ne obetovať Hos­podinovi spaľovaná obeta zo sied­mich býčkov a sied­mich baranov bez chyby a den­ne jeden cap na obetu za hriech. 24 A na po­kr­movú obetu nech obetuje éfu na býčka a éfu na barana a hín oleja na éfu. 25 V siedmom mesiaci, pät­nás­teho dňa mesiaca vo sviatok nech podob­ne ako za oných sedem dní pri­praví obetu za hriech, spaľovanú obetu i po­kr­movú obetu a olej.

EkumenickýEzechiel45

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček