EkumenickýEzechiel23

Ezechiel

Podobenstvo o dvoch sestrách1 Po­tom mi za­znelo slovo Hos­podina: 2 Človeče, boli dve ženy, dcéry jed­nej mat­ky. 3 Už vo svojej mlados­ti smil­nili v Egypte. Tam ich chytali za pr­s­níky a ohmatávali ich panen­ské pr­sia. 4 Staršia sa volala Ohola a jej mladšia ses­tra Oholíba. Boli moje a porodili synov i dcéry. Ich mená majú ten­to výz­nam: Ohola je Samária a Oholíba je Jeruzalem. 5 Ohola smil­nila, kým bola mojou, a za­horela túžbou po svojich milen­coch, Asýrčanoch, ktorí sa k nej blížili, 6 po mies­to­držiteľoch a pred­stavených, ob­lečených do mod­rého pur­puru. Boli to všet­ko krás­ni mláden­ci, jazd­ci, ktorí jaz­dili na koňoch. 7 Vy­dala sa im na smils­tvo. Všet­ko to boli vy­beraní Asýrčania. Pri každom, po kom za­horela túžbou, poškv­rňovala sa jeho nečis­tými mod­lami. 8 No nezanechala ani svoje smils­tvá s Egypťanmi, lebo v čase jej mlados­ti s ňou spávali. Oni ohmatávali jej panen­ské pr­sia a uspokojovali si svoju smil­nú žiadosť na nej. 9 Pre­to som ju vy­dal do rúk jej milen­cov, do rúk Asýrčanov, po ktorých za­horela túžbou. 10 Oni od­kryli jej ohan­bie, po­brali jej synov i dcéry, za­bili ju mečom a jej meno sa stalo výs­trahou pre ženy. Tak vy­konali na nej svoj súd. 11 Hoci to videla jej ses­tra Oholíba, pred­sa sa ešte horšie od­dala svojej zmysel­nej žiados­ti než ona. Jej smils­tvo pre­konalo smils­tvá jej ses­try. 12 Za­horela túžbou po Asýrčanoch, po mies­to­držiteľoch a pred­stavených, ktorí sa k nej blížili skvost­ne ob­lečení, po jazd­coch, ktorí jaz­dili na koňoch. Boli to všet­ko krás­ni mláden­ci. 13 Videl som, že sa poškvr­nila. Obe konali rov­nako. 14 Ba ona ešte stupňovala svoje smils­tvo: keď videla mužov na­kres­lených na stene, ob­razy Chal­dejov na­kres­lených čer­venou far­bou, 15 opásaných opas­kom na bed­rách, čo všet­ci vy­zerali ako dôs­toj­níci, ob­raz Babylončanov, ktorých vlasťou bolo Chal­dej­sko, 16 za­horela žiadosťou, keď sa za­hľadela do nich, a po­slala k nim po­slov do Chal­dej­ska. 17 Tak Babylončania vošli k nej na lôžko lás­ky a poškvr­nili ju svojím smils­tvom. Keď sa nimi poškvr­nila, naraz od­vrátila od nich svoju žiadosť. 18 Keď urobila zjav­ným svoje smils­tvo a keď od­kryla svoje ohan­bie, vtedy som sa od­vrátil od nej, ako som sa od­vrátil od jej ses­try. 19 Ona však vy­stupňovala svoje smils­tvo, keď sa roz­pomenula na dni svojej mlados­ti, keď smil­nila v Egypte, 20 a za­horela žiadosťou po milen­coch, ktorých úd je ako úd oslov a ktorých výron je ako výron žreb­cov. 21 Po­tom si za­túžila po haneb­nos­ti svojej mlados­ti, keď ťa Egypťania chytali za pr­s­níky kvôli tvojim mladist­vým pr­siam. 22 Pre­to, Oholíba — tak­to vraví Pán, Hos­podin — popudím proti tebe tvojich milen­cov, od ktorých sa tvoja žiadosť od­vrátila, a do­vediem ich na teba zo všet­kých strán: 23 Babylončanov i všet­kých Chal­dejov, Pekódov, Šóanov i Kóanov, s nimi všet­kých Asýrčanov, krás­nych mláden­cov, mies­to­držiteľov a pred­stavených, dôs­toj­níkov, ktorí sa blížia k tebe, všet­kých, ktorí jaz­dili na koňoch, 24 a prídu proti tebe od severu, s vozmi a kolesami, s húfom národov, s pavézou, so štítom, s prilbou, a po­stavia sa proti tebe do­okola. Prenechám im súd a budú ťa súdiť podľa svojich práv. 25 Budem na teba žiar­liť a budú s tebou prch­ko na­kladať. Od­režú ti nos a uši a tvoje po­tom­stvo pad­ne mečom. Po­berú tvojich synov a dcéry a čo ostane z teba, strávi oheň. 26 Vy­zlečú ti šaty a po­berú ti oz­doby. 27 Za­stavím tvoje haneb­né správanie a smils­tvo z Egypta; ne­z­dvih­neš k nim oči a na Egypt si už ne­spomenieš. 28 Veď tak­to vraví Pán, Hos­podin: Vy­dám ťa do rúk tých, čo nenávidíš, do rúk tých, od ktorých sa od­vrátila tvoja žiadosť. 29 Budú s tebou nenávist­ne na­kladať, po­berú ti všet­ky zárob­ky, nechajú ťa holú, na­hú a s odkrytým ohan­bím, s tvojou haneb­nosťou a smils­tvami. 30 To ti urobia pre tvoju smil­nú túžbu po národoch, pre­tože si sa poškvr­nila ich mod­lami. 31 Chodila si ces­tou svojej ses­try, pre­to som dal jej kalich do tvojej ruky. 32 Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Kalich svojej ses­try budeš piť, hl­boký, široký a mnoho sa doň zmes­tí. Budeš na výs­mech a po­smech, 33 na­pl­nená opitosťou a žiaľom. Kalich hrôzy a pus­tošenia je kalichom tvojej ses­try Samárie. 34 Vy­piješ ho a vy­chlípeš, olížeš jeho okraje a došk­riabeš si pr­sia, lebo ja som to po­vedal — znie výrok Pána, Hos­podina. 35 Pre­to tak­to vraví Pán, Hos­podin: Pre­tože si za­bud­la na mňa a za­hodila si ma za chr­bát, aj ty znášaj trest za svoju nehaneb­nosť a smils­tvo. 36 Hos­podin mi po­vedal: Človeče, či budeš súdiť Oholu a Oholíbu? Oznám im teda ich ohav­nos­ti: 37 cudzoložili, krv je na ich rukách, cudzoložili so svojimi mod­lami a svojich synov, čo mi porodili, pre­vied­li im cez oheň na po­krm. 38 Ešte toto mi vy­konali: v rovnaký deň poškvr­nili moju svätyňu a znes­väcovali moje dni sobot­ného od­počin­ku. 39 Keď si po­bili synov pre svoje mod­ly, toho is­tého dňa prišli do mojej svätyne, aby ju poškvr­nili. Po­zri, toto robili v mojom dome. 40 Do­kon­ca, keď po­slali po­slov za mužmi, ktorí prišli zďaleka — ku komukoľvek bol vy­slaný po­sol, ten prišiel — kvôli nim si sa po­umývala, nalíčila si si obočie a oz­dobila si sa šper­kami. 41 Sad­la si si na nád­her­né lôžko a pre­stretý stôl bol pred ním. Moje kadid­lo a olej si naň položila. 42 Bol tam zvuk bez­starost­ného davu. Ku chlapom z množstva ľudu pri­vied­li ešte pijanov z púšte; dali náram­ky na ruky žien a nád­her­nú korunu na ich hlavy. 43 Vtedy som po­vedal: Od­dáv­na si zvyk­la na cudzoložs­tvo; budú s ňou naďalej páchať smils­tvo. 44 Vtedy vchádzali k nej, ako sa vchádza k neviestke; tak vchádzali k Ohole a Oholíbe, k nehanebným ženám. 45 Spravod­liví muži ich však budú súdiť podľa práv­nych pred­pisov o cudzoložniciach a práv­nych pred­pisov o tých, čo preliali krv, pre­tože ony cudzoložili a mali krv na svojich rukách. 46 Veď tak­to vraví Pán, Hos­podin: Nech pri­vedú proti nim zhromaždenie ľudu a nech ich vy­dajú na­pos­pas násiliu a lúpeži. 47 Nech ich zhromaždenie ukameňuje a roz­seká mečmi; nech po­zabíjajú ich synov s dcérami a ich domy nech pod­pália. 48 Za­stavím nehaneb­nos­ti v krajine, aby sa všet­ky ženy dali po­učiť a ne­počínali si haneb­ne. 49 Po­tres­tajú vás za vaše nehaneb­nos­ti a budete po­kutované, lebo ste hrešili svojimi mod­lami. Po­tom spoz­náte, že ja som Pán, Hos­podin.

EkumenickýEzechiel23

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček