RoháčekRimanom8

Rimanom

List Rimanom

Stav človeka v Kristu.1 A tak teraz už nieto nijakého od­súdenia tým, ktorí sú v Kris­tu Ježišovi, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa Ducha. 2 Lebo zákon Ducha života v Kris­tu Ježišovi ma oslobodil od zákona hriechu a smr­ti. 3 Lebo to, čo bolo nemožné zákonu, na­koľko bol slabý skr­ze telo, to vy­konal Bôh pošlúc svojeho Syna v podob­nos­ti tela hriechu a príčinou hriechu a odsúdil hriech v tele, 4 aby bolo na­pl­nené právo zákona v nás, ktorí nechodíme podľa tela, ale podľa Ducha. Myseľ tela a myseľ ducha.5 Lebo tí, ktorí sú podľa tela, mys­lia na veci tela, a tí, ktorí podľa Ducha, na veci Ducha. 6 Lebo myseľ tela je sm­rť, ale myseľ Ducha je život a po­koj, 7 pre­tože myseľ tela je ne­priateľs­tvom na­proti Bohu, lebo sa ne­pod­riaďuje zákonu Božiemu, lebo sa ani ne­môže podriadiť. 8 A tí, ktorí sú v tele, ne­môžu sa ľúbiť Bohu; 9 ale vy nie ste v tele, ale v duchu, akže Duch Boží pre­býva vo vás. Ale ak nie­kto ne­má Ducha Kris­tov­ho, ten neni jeho. 10 Ale ak je Kristus vo vás, vtedy je síce telo mŕt­ve pre hriech, ale duch je život pre spraved­livosť. 11 A jest­li Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕt­vych, pre­býva vo vás, tak tedy ten, ktorý vzkriesil Kris­ta Ježiša z mŕt­vych, oživí aj vaše smr­teľné telá skr­ze svoj­ho Ducha, ktorý pre­býva vo vás. Vedení Duchom Božím. Abba, Otče.12 A tak tedy, bratia, dlžníci sme nie telu, aby sme žili podľa tela. 13 Lebo ak žijete podľa tela, zo­mriete; ale ak Duchom mŕt­vite skut­ky tela, budete žiť. 14 Lebo všet­ci, ktorí sú vedení Duchom Božím, tí sú syn­mi Božími. 15 Lebo ste ne­vzali ducha služby, aby ste sa zase báli, ale ste vzali ducha synov­stva, v ktorom voláme: Ab­ba, Otče! 16 Sám ten Duch spolu svedčí s naším duchom, že sme deťmi Božími. 17 A jest­li deťmi, tedy aj dedičmi, dedičmi Božími a spolu­dedičmi Kris­tovými; akže spolu tr­píme, aby sme aj spolu boli os­lávení. 18 Lebo tak súdim, že utr­penia terajšieho času nie sú hod­ny, aby boly prirov­nané k budúcej sláve, ktorá má byť zjavená na nás. Stvorenstvo spolu vzdychá...19 Lebo túžob­né vy­zeranie stvoren­stva očakáva zjavenie synov Božích. 20 Lebo stvoren­stvo je pod­riadené már­nos­ti, a nepodriadilo sa dobrovoľne, ale pre toho, ktorý ho podriadil, 21 v nádeji, že aj samo stvoren­stvo bude oslobodené od služby porušenia v slobodu slávy detí Božích. 22 Lebo vieme, že celé stvoren­stvo spolu vzdychá a spolu boles­tí jako v pôrode až doteraz. 23 No, nie len to, ale aj sami, majúc pr­votinu Ducha, aj my sami vzdycháme v sebe, očakávajúc synov­stvo, vy­kúpenie svojeho tela. 24 Lebo sme spasení v nádeji. Ale nádej, ktorá sa vidí, nie je nádejou, lebo na to, čo nie­kto vidí, prečo by sa na to aj nadejal? 25 Ale ak sa nadejeme na to, čoho ne­vidíme, vtedy očakávame v tr­pez­livos­ti. 26 A tak podob­ne i Duch spolu po­máha našim slabos­tiam. Lebo toho, čo by sme sa mali mod­liť, ako sa pat­rí, ne­vieme: ale sám Duch sa pri­hovára za nás ne­vys­loviteľnými vzdychaniami. 27 A ten, ktorý zpytuje srd­cia, vie, čo je myseľ Ducha, že sa podľa Boha pri­hovára za svätých. 28 A vieme, že tým, ktorí milujú Boha, všet­ko spolu pôsobí na dob­ré, tým, ktorí sú po­volaní podľa preduloženia. Ktorých predzvedel. Neušetril ani svojho Syna.29 Lebo ktorých pred­zvedel, tých aj predurčil za súpodobných ob­razu svoj­ho Syna, aby on bol pr­vorodeným medzi mnohými brat­mi. 30 A ktorých predurčil, tých aj po­volal, a ktorých po­volal, tých aj ospravedl­nil, a ktorých ospravedl­nil, tých aj os­lávil. 31 Čo tedy po­vieme na to? Ak je Bôh za nás, kto proti nám?! 32 Ktorý to ne­ušet­ril vlast­ného Syna, ale ho ta dal za nás za všet­kých, ako by nám s ním po­tom i všet­kého nedaroval!? 33 Kto bude žalovať na vy­volených Božích? Bôh je, ktorý ospraved­lňuje. 34 K­de kto od­súdi? Kris­tus Ježiš je, ktorý zo­mrel, a viacej, ktorý aj vstal z mŕt­vych, ktorý aj je po pravici Božej, ktorý sa aj pri­hovára za nás. Kto nás odlúči od lásky Kristovej?35 Kto nás od­lúči od lás­ky Kris­tovej? Či súženie alebo úz­kosť alebo prena­sledovanie alebo hlad alebo na­hota alebo nebez­pečen­stvo alebo meč? 36 Ako je na­písané: Pre teba sme usmr­covaní celý deň; po­važovaní sme za ovce na za­bitie. 37 Ale v tom vo všet­kom stat­ne víťazíme skr­ze toho, ktorý nás za­miloval. 38 Lebo som pre­svedčený, že ani sm­rť ani život ani an­jeli ani vr­ch­nos­ti ani moci ani prítom­né ani budúce veci 39 ani vy­sokosť ani hl­bokosť ani ni­ktoré iné stvorenie nebude môcť od­lúčiť nás od lás­ky Božej, ktorá je v Kris­tu Ježišovi, našom Pánovi.

RoháčekRimanom8