RoháčekRimanom16

Rimanom

List Rimanom

Pozdravy.1 A od­porúčam vám našu ses­tru Foj­bu, služob­nicu sboru v Kench­reách, 2 aby ste ju prijali v Pánovi hod­ne svätých a boli jej na­pomoc­ní, v akej­koľvek veci by vás po­trebovala, lebo aj ona mnohým po­máhala, aj mne samému. 3 Po­zdrav­te Pri­sku a Ak­vilu, mojich spolu­pracov­níkov v Kris­tu Ježišovi, 4 ktorí za môj život pod­ložili svoj vlast­ný krk; ktorým nie len ja sám všeličo ďakujem, ale i všet­ky sbory po­hanov; 5 a po­zdrav­te i sbor, ktorý je v ich dome. Po­zdrav­te Epaj­neta, môj­ho milovaného, ktorý je pr­votinou Achaje pre Kris­ta. 6 Po­zdrav­te Máriu, ktorá mnoho pracovala pre nás. 7 Po­zdrav­te An­dronika a Júnia, mojich príbuz­ných a mojich spolu­väzňov, ktorí sú výz­nam­ní medzi apoštol­mi, ktorí aj predo mnou boli v Kris­tu. 8 Po­zdrav­te Am­plia, môj­ho milovaného v Pánovi. 9 Po­zdrav­te Ur­bana, nášho spolu­pracov­níka v Kris­tu i Stacha, môj­ho milovaného. 10 Po­zdrav­te Apel­lu, osvedčeného v Kris­tovi. Po­zdrav­te tých, k­torí sú z Aris­tobulových. 11 Po­zdrav­te Heródióna, môj­ho príbuz­ného. Po­zdrav­te tých, k­torí sú z Nar­cisových, ktorí sú v Pánovi. 12 Po­zdrav­te Tryfaj­nu a Tryfózu, pracovavšie v Pánovi. Po­zdrav­te Pre­zídu, milovanú, ktorá mnoho pracovala v Pánovi. 13 Po­zdrav­te Rúta, vy­voleného v Pánovi, i jeho mat­ku i moju. 14 Po­zdrav­te Asyn­krita, Flegon­ta, Her­mesa, Pat­roba, Her­masa i bratov, ktorí sú s nimi. 15 Po­zdrav­te Filologa a Júliu, Nerea a jeho ses­tru aj Olym­pasa aj všet­kých svätých, ktorí sú s nimi. 16 Po­zdrav­te sa na­vzájom svätým boz­kom. Po­zdravujú vás všet­ky sbory Kris­tove. Pozor na tých, ktorí robia rôznice.17 A prosím vás, bratia, žeby ste mali po­zor na tých, ktorí robia rôz­nice a po­horšenia na od­por učeniu, ktorému ste sa vy na­učili, a stráňte sa ich. 18 Lebo takí ľudia neslúžia nášmu Pánu Ježišu Kris­tovi, ale svoj­mu vlast­nému bruchu a dob­rými a pek­nými rečami zvádzajú srd­cia tých, ktorí ne­mys­lia na zlé. 19 Lebo sa všet­ci do­počuli o vašej po­slušnos­ti, a pre­to sa vám radujem; ale chcem, aby ste boli múd­ri na dob­ré a pros­tí na zlé. 20 A Bôh po­koja skoro skrúši satana pod vaše nohy. Milosť našeho Pána Ježiša Kris­ta nech je s vami! Ameň. 21 Po­zdravuje vás Timote­us, môj spolu­pracov­ník, aj Lucius i Jázon i Sozipat­ros, moji príbuz­ní. 22 Po­zdravujem Vás ja Ter­cius, ktorý som písal ten­to list, v Pánovi. 23 Po­zdravuje vás Gájus, môj hos­titeľ i celej cir­kvi. Po­zdravuje vás Eras­tus, správ­ca dôchod­kov mes­ta, i brat Kvar­tus. Záver.24 Milosť našeho Pána Ježiša Kris­ta nech je so všet­kými vami, Ameň. 25 A tomu, ktorý vás môže upev­niť podľa môj­ho evan­jelia a podľa káz­ne Ježiša Kris­ta, podľa zjavenia tajom­stva, za­mlčaného cez večné časy, 26 ale zjaveného teraz a oznámeného skr­ze proroc­ké pís­ma podľa nariadenia večného Boha cieľom po­slušnos­ti viery medzi všet­kými národami - 27 jedinému, múd­remu Bohu skr­ze Ježiša Kris­ta sláva na veky vekov. Ameň.

RoháčekRimanom16