RoháčekRimanom8,26

Rimanom 8:26

List Rimanom

A tak podob­ne i Duch spolu po­máha našim slabos­tiam. Lebo toho, čo by sme sa mali mod­liť, ako sa pat­rí, ne­vieme: ale sám Duch sa pri­hovára za nás ne­vys­loviteľnými vzdychaniami.


Verš v kontexte

25 Ale ak sa nadejeme na to, čoho ne­vidíme, vtedy očakávame v tr­pez­livos­ti. 26 A tak podob­ne i Duch spolu po­máha našim slabos­tiam. Lebo toho, čo by sme sa mali mod­liť, ako sa pat­rí, ne­vieme: ale sám Duch sa pri­hovára za nás ne­vys­loviteľnými vzdychaniami. 27 A ten, ktorý zpytuje srd­cia, vie, čo je myseľ Ducha, že sa podľa Boha pri­hovára za svätých.

späť na Rimanom, 8

Príbuzné preklady Roháček

26 A tak podob­ne i Duch spolu po­máha našim slabos­tiam. Lebo toho, čo by sme sa mali mod­liť, ako sa pat­rí, ne­vieme: ale sám Duch sa pri­hovára za nás ne­vys­loviteľnými vzdychaniami.

Evanjelický

26 A tak aj Duch pri­chádza na po­moc našej slabos­ti. Lebo my ne­vieme, za čo sa máme mod­liť, ako náleží, ale sám Duch pri­hovára sa za nás vzdychaním ne­vys­loviteľným.

Ekumenický

26 Tak aj Duch pri­chádza na po­moc našej slabos­ti. Veď ne­vieme ani to, za čo sa máme mod­liť. Ale sám Duch sa za nás pri­hovára ne­vys­loviteľnými vzdych­mi.

Bible21

26 Právě tak nám také Duch po­máhá v naší sla­bosti. Když ani ne­ví­me, za co a jak se správně mod­lit, sám Duch pro­sí s ne­výs­lovným úpěním za nás.