RoháčekRimanom8,27

Rimanom 8:27

List Rimanom

A ten, ktorý zpytuje srd­cia, vie, čo je myseľ Ducha, že sa podľa Boha pri­hovára za svätých.


Verš v kontexte

26 A tak podob­ne i Duch spolu po­máha našim slabos­tiam. Lebo toho, čo by sme sa mali mod­liť, ako sa pat­rí, ne­vieme: ale sám Duch sa pri­hovára za nás ne­vys­loviteľnými vzdychaniami. 27 A ten, ktorý zpytuje srd­cia, vie, čo je myseľ Ducha, že sa podľa Boha pri­hovára za svätých. 28 A vieme, že tým, ktorí milujú Boha, všet­ko spolu pôsobí na dob­ré, tým, ktorí sú po­volaní podľa preduloženia.

späť na Rimanom, 8

Príbuzné preklady Roháček

27 A ten, ktorý zpytuje srd­cia, vie, čo je myseľ Ducha, že sa podľa Boha pri­hovára za svätých.

Evanjelický

27 A Ten, ktorý skúma srd­cia, vie, čo má Duch na mys­li, že sa totiž tak pri­hovára za svätých , ako Boh chce.

Ekumenický

27 Ale ten, čo skúma srd­cia, po­zná úmysel Ducha, lebo sa pri­hovára za svätých tak, ako chce Boh.

Bible21

27 Ten, který zkou­má srd­ce, ovšem ro­zumí smys­lu Du­cha, že pod­le Boží vůle pro­sí za svaté.