RoháčekRimanom5

Rimanom

List Rimanom

Ospravedlnení z viery majú nádej a pokoj.1 Ospravedl­není súc tedy z viery máme po­koj b­lížiť sa k Bohu skr­ze svoj­ho Pána Ježiša Kris­ta, 2 skr­ze ktorého sme do­stali aj prí­stup vierou do tej­to milos­ti, v ktorej stojíme, a chválime sa nádejou slávy Božej. 3 No, nie len to, ale sa chválime aj súženiami vediac, že súženie pôsobí tr­pez­livosť 4 a tr­pez­livosť do­kázanosť a do­kázanosť nádej, 5 a taká nádej nezahan­buje, lebo lás­ka Božia je vy­liata v našich srd­ciach skr­ze Svätého Ducha, ktorý nám je daný. Moc lásky Božej.6 Lebo Kris­tus, keď sme ešte boli slabí, ešte za času zo­mrel za bez­božných. 7 Lebo sot­va kto kedy zomrie za spraved­livého, pre­tože za dob­rého by sa nie­kto snáď aj od­vážil zo­mrieť. 8 Ale Bôh tak dokazuje svoju lás­ku na­proti nám, že keď sme my ešte boli hriešnik­mi, Kris­tus zo­mrel za nás. 9 A tak tedy je o mnoho is­tejšie, že teraz, keď sme ospravedl­není jeho kr­vou, budeme za­chránení skr­ze neho od budúceho hnevu. 10 Lebo ak vtedy, keď sme boli ne­priateľmi, boli sme smierení s Bohom skr­ze sm­rť jeho Syna, tak je o mnoho is­tejšie, že súc smierení budeme spasení jeho životom. 11 No, nie len to, ale tak spasení, že sa i chválime Bohom skr­ze našeho Pána Ježiša Kris­ta, skr­ze ktorého sme teraz do­stali smierenie. Pre Adama hriech, pre Krista milosť.12 Pre­to jako skr­ze jed­ného človeka vošiel hriech do sveta a skr­ze hriech sm­rť, a tak prešla sm­rť na všet­kých ľudí, pre­tože všet­ci zhrešili - 13 Lebo aj do zákona bol hriech na svete, ale hriech sa ne­pripočíta, keď nieto zákona. 14 Ale sm­rť jed­nako kraľovala od Adama až po Mojžiša i nad tými, ktorí neh­rešili podob­ným pre­stúpením ako Adam, ktorý je ob­razom toho budúceho. 15 Ale nie tak ako rečený pád, čiže pre­hrešenie, i dar milos­ti. Lebo ak pádom toho jed­ného zo­mreli mnohí, o mnoho väčšmi roz­hoj­nila sa milosť Božia a dar milosťou toho jed­ného človeka Ježiša Kris­ta na­proti mnohým. 16 Ani nie ako skr­ze jed­ného zhrešivšieho je rečený dar. Lebo od­sudzujúci výrok z jed­ného p­reh­rešenia na od­súdenie, ale dar milos­ti z mnohých pre­hrešení na ospraved­lňujúci výrok. 17 Lebo ak pádom, p­reh­rešením sa, toho jed­ného kraľovala sm­rť skr­ze jed­ného, je o mnoho istejšie, že tí, ktorí do­stávajú hoj­nosť milos­ti a daru spraved­livos­ti, budú kraľovať v živote skr­ze toho jed­ného, Ježiša Kris­ta. 18 A tak tedy jako jed­ným pádom od­sudzujúci výrok na všet­kých ľudí na od­súdenie, tak i jed­ným ospraved­lňujúcim výrokom dar milos­ti na všet­kých ľudí na ospravedl­nenie života. 19 Lebo jako ne­pos­lušnosťou toho jed­ného človeka stali sa mnohí hriešnymi, tak aj po­slušnosťou toho jed­ného stanú sa mnohí spraved­livými. Cieľ zákona.20 A k tomu vošiel do toho i zákon, aby sa rozm­nožilo pre­hrešenie; ale kde sa rozm­nožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozm­nožila milosť, 21 aby, jako kraľoval hriech v smr­ti, zrov­na tak kraľovala aj milosť skr­ze spraved­livosť cieľom večného života skr­ze Ježiša Kris­ta, našeho Pána.

RoháčekRimanom5