RoháčekRimanom13

Rimanom

List Rimanom

Každá duša byť poddaná vrchnostiam.1 Každá duša nech sa pod­riaďuje vr­ch­nos­tiam, ktoré jako také majú vy­ššiu moc; lebo nieto vr­ch­nos­ti krome od Boha, a vr­ch­nos­ti, ktoré sú, zriadené sú od Boha, 2 takže ten, kto sa protiví vr­ch­nos­ti, stavia sa proti Božiemu zriadeniu; a tí, ktorí sa staväjú oproti, sebe vez­mú od­sudok. 3 Lebo vladári nie sú po­strachom dob­rému skut­ku, ale zlému. A chceš sa nebáť vr­ch­nos­ti? Rob to, čo je dob­ré, a budeš mať po­chvalu od nej, 4 lebo je služob­níkom Božím tebe na dob­ré. Ale ak robíš to, čo je zlé, boj sa! Lebo nie nadar­mo nosí meč, lebo je služob­níkom Božím, po­mstiteľom, na hnev tomu, kto pácha zlé. 5 Pre­to je ne­vy­hnut­ne po­treb­né pod­riaďovať sa, nie len pre hnev, ale aj pre svedomie. 6 Lebo pre­to platíte aj dane, lebo sú svätos­lužob­ník­mi Božími, práve nato zo­tr­vávajúci v správe. Každému, čo komu patrí.7 A tedy daj­te každému, čo ste komu pod­lžni: komu daň, tomu daň; komu clo, tomu clo; komu bázeň, tomu bázeň; komu česť, tomu česť. 8 Nebuďte ni­komu nič dlžni, krome na­vzájom sa milovať; lebo ten, kto miluje blížneho, na­pl­nil zákon. 9 Lebo: Nez­cudzoložíš, nezabiješ, ne­uk­rad­neš, ne­povieš falošného svedoc­tva, ne­požiadaš, a jest­li je aké iné pri­kázanie, to všet­ko sa za­hrňuje v slove: Milovať budeš svoj­ho blížneho jako samého seba. 10 Lás­ka nerobí blížnemu zlého, a tedy pl­nosťou zákona je lás­ka. Čas robiť dobre.11 A toto, znajúc čas, že je už hodina, aby sme sa pre­budili zo spán­ku a vstali, lebo teraz nám je bližšie spasenie, ako bolo vtedy, keď sme uverili. 12 Noc po­kročila, a deň sa pri­blížil. Složme tedy skut­ky tem­nos­ti a ob­lečme si zbrane svet­la. 13 Jako vod­ne choďme slušne, nie v obžer­stvách a pijan­stvách, nie v smils­tvách a pros­topašiach, nie v zvade a závis­ti. 14 Ale si ob­lečte Pána Ježiša Kris­ta a ne­pečuj­te o telo tak, aby sa v ňom zo­búdzaly zlé žiados­ti.

RoháčekRimanom13