RoháčekRimanom2

Rimanom

List Rimanom

Bôh nehľadí na osobu.1 Pre­to si ne­om­luviteľný, ó, človeče, každý, kto súdiš, lebo v čom súdiš iného, sám seba od­sudzuješ, lebo robíš to is­té sám ty, ktorý súdiš. 2 A vieme, že súd Boží je podľa prav­dy na tých, ktorí robia také veci. 3 A či to mys­líš, ó, človeče, ktorý súdiš tých, ktorí páchajú také veci, a sám robíš to is­té, že ty uj­deš súdu Božiemu? 4 A či po­hŕdaš bohat­stvom jeho dob­rotivos­ti, znášan­livos­ti a zhovievavos­ti ne­vediac, že ťa dob­rota Božia vedie ku po­kániu? 5 Ale podľa svojej tvrdo­s­ti a nekajúceho srd­ca hromadíš sebe hnev na deň hnevu a zjavenia spraved­livého súdenia Boha, Odplata verným i neverným.6 ktorý od­platí jed­nému každému podľa jeho skut­kov, 7 a síce tým, ktorí v tr­pez­livos­ti dob­rého skut­ku hľadajú slávu a česť a ne­porušiteľnosť - večným životom, 8 a svár­livým a tým, ktorí ne­pos­lúchajú prav­dy, ale po­slúchajú ne­právosť, bude prchlivosť a hnev; 9 súženie a úz­kosť na každú dušu človeka, ktorý robí zlé, na dušu Žida pred­ne, i Gréka. 10 Ale sláva i česť i po­koj každému, kto robí dob­ré, Židovi pred­ne, i Grékovi, 11 pre­tože Bôh nehľadí na osobu. Hrešiaci pod zákonom a pohania.12 Lebo všet­ci, ktorí hrešili bez zákona, bez zákona i za­hynú. A všet­ci, ktorí hrešili pod zákonom, budú zákonom odsúdení 13 (Lebo nie po­slucháči zákona spravedliví u Boha, ale činitelia zákona budú ospravedl­není. 14 Lebo keď po­hania, ne­majúci zákona, prírodou robia to, čo požaduje zákon, tí teda nemajúc zákona sami sebe sú zákonom, 15 ako takí, ktorí ukazujú dielo zákona na­písané vo svojich srd­ciach, o čom spolu svedčí aj ich svedomie, ako spolu­svedčia aj ich myšlienky, ktoré sa na­vzájom ob­viňujú alebo aj vy­hovárajú.) 16 v deň, keď bude Bôh súdiť skryté veci ľudí podľa môj­ho evan­jelia skr­ze Ježiša Kris­ta. Pravý Žid a pravá obriezka.17 Ale ak sa ty zo­vieš Židom a spoliehaš sa na zákon a chváliš sa Bohom 18 a znáš jeho vôľu a vieš po­súdiť, čo je dob­ré a čo zlé, vy­nau­čovaný súc zo zákona, 19 a dôveruješ si byť vod­com slepých, svet­lom tých, ktorí sú vo tme, 20 vy­chovávateľom nerozum­ných, učiteľom nedos­pelých, ty, ktorý máš tvár­nosť známos­ti a prav­dy v zákone; 21 ty teda, ktorý učíš iného, sám seba ne­učíš? Ktorý kážeš nek­rad­núť, krad­neš? 22 Ty, ktorý hovoríš necudzoložiť, cudzoložíš? Ktorému sa hnusia mod­ly, do­púšťaš sa svätok­rádeže? 23 Ktorý sa chváliš zákonom, pre­stupovaním zákona zne­uc­tievaš Boha? 24 Lebo pre vás sa rúhajú menu Božiemu medzi po­han­mi, jako je na­písané. 25 Lebo ob­riez­ka síce osoží, keď robíš to, čo káže zákon. Ale keď si prie­stup­níkom zákona, tvoja ob­riez­ka stala sa ne­ob­riez­kou. 26 A tak keby ne­ob­riez­ka za­chovávala jed­not­livé ustanovenia zákona, či nebude jeho ne­ob­riez­ka počítaná za ob­riez­ku? 27 A bude súdiť ne­ob­riez­ka, ne­ob­riez­ka od prirodzenia, pl­niaca zákon, teba, ktorý si literou a ob­riez­kou - prie­stup­níkom zákona. 28 Lebo nie je ten je Židom, kto je ním zjav­ne, navonok, ani nie je ob­riez­kou ob­riez­ka na tele; 29 ale Židom je ten, k­to je ním skryte, v srdci, a ob­riez­kou je obriezka srd­ca v duchu, nie v litere, - ktorého chvála nie je od ľudí, ale od Boha.

RoháčekRimanom2