RoháčekRimanom10

Rimanom

List Rimanom

Izrael horlí za Boha bez pravého poznania. Spravedlivosť zo zákona a spravedlivosť z viery.1 Bratia, záľuba môj­ho srd­ca a pros­ba k Bohu za Iz­raela je, aby boli spasení. 2 Lebo im dávam svedoc­tvo, že majú hor­livosť Božiu, ale nie podľa pravého po­znania. 3 Lebo ne­znajúc spraved­livos­ti Božej a hľadajúc po­staviť svoju vlast­nú spraved­livosť ne­pod­riadili sa spraved­livos­ti Božej. 4 Lebo koniec zákona je Kris­tus na spraved­livosť každému veriacemu. 5 Lebo Mojžiš píše o spraved­livos­ti zo zákona, že človek, ktorý by to učinil, bude tým žiť. 6 Ale spraved­livosť z viery hovorí tak­to: Ne­povedz vo svojom srd­ci: Kto vy­stúpi hore do neba? To je sviesť Kris­ta dolu. 7 Alebo: Kto sos­túpi do priepas­ti? To je vy­viesť Kris­ta hore z mŕt­vych. 8 Ale čo hovorí z viery spraved­livosť? Blízko teba je slovo, v tvojich ús­tach a v tvojom srd­ci. To jest to slovo viery, ktoré kážeme. Ak vyznáš a uveríš, budeš spasený. Jako uveria bez kazateľa?9 Lebo keď vy­znáš Pána Ježiša svojimi ús­tami a uveríš vo svojom srd­ci, že ho Bôh vzkriesil z mŕt­vych, budeš spasený. 10 Lebo srd­com sa verí na spraved­livosť, a ús­tami sa vy­znáva na spasenie. 11 Lebo Pís­mo hovorí: Ni­kto, kto verí v neho, nebude za­han­bený. 12 Lebo nieto roz­dielu medzi Židom a Grékom, lebo ten is­tý Pán je Pánom všetkých, bohatý na­proti všet­kým, ktorí ho vzývajú. 13 Lebo každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený. 14 Ale jako budú vzývať toho, v ktorého ne­uverili? A jako uveria v toho, o ktorom ne­počuli? A jako počujú bez kazateľa? 15 A zase jako budú kázať, keď nebudú po­slaní? Jako je na­písané: Jaké krás­ne sú nohy tých, ktorí zves­tujú po­koj, tých, ktorí zves­tujú dob­ré veci! 16 Ale nie všet­ci po­slúch­li evan­jelium. Lebo Izai­áš hovorí: Pane, kto uveril našej zves­ti? 17 Tak teda viera z počutia a počutie skr­ze slovo Božie. 18 Ale hovorím: Či ozaj ne­počuli? Áno: Ich zvuk sa roz­niesol po celej zemi a ich slová do končín obyd­lenej zeme. 19 Ale hovorím: Či ozaj ne­poz­nal Iz­rael? Pr­vý hovorí Mojžiš: Ja vás po­hnem k žiar­livos­ti pri národe, k­torý nie je národom; pri nerozum­nom národe vás popudím k hnevu. 20 A Izai­áš sa od­važuje a hovorí: Naj­dený som od tých, ktorí ma nehľadali, zjavený som tým, ktorí sa po mne ne­pýtali. 21 Ale o Iz­raelovi hovorí: Celý deň som vy­stieral svoje ruky k ľudu ne­pos­lušnému a protirečiacemu.

RoháčekRimanom10