RoháčekRimanom1

Rimanom

List Rimanom

Prívet a pozdravenie.1 Pavel, sluha Ježiša Kris­ta, po­volaný apoštol, od­delený k evan­jeliu nášho Boha, 2 ktoré vo­pred za­sľúbil skr­ze svojich prorokov vo svätých pís­mach 3 o svojom Synovi, pošlom zo semena Dávidov­ho podľa tela 4 určenom Synovi Božom v moci podľa ducha svätos­ti zo zmŕtvychvstania mŕt­vych, o Ježišu Kris­tovi, našom Pánovi, 5 skr­ze ktorého sme do­stali milosť a apoštols­tvo cieľom po­slušnos­ti viery medzi všet­kými národami za jeho meno, 6 medzi ktorými ste aj vy, po­volaní Ježiša Kris­ta, 7 všet­kým, ktorí ste v Ríme, milovaným Božím po­volaným svätým: milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta! Pavlova túžba po bratoch8 Najprv ďakujem svoj­mu Bohu skr­ze Ježiša Kris­ta za vás za všet­kých, že vaša viera sa roz­hlasuje po celom svete. 9 Lebo mojím sved­kom je Bôh, ktorému svätos­lúžim vo svojom duchu v evan­jeliu jeho Syna, jako sa ne­pres­taj­ne zmieňujem o vás 10 prosiac vždyc­ky na svojich mod­lit­bách, ak by sa mi už pred­sa raz nejako podarilo z vôle Božej prij­sť k vám. 11 Lebo túžim vás vidieť, aby som vám mohol udeliť nejaký duchov­ný dar milos­ti, aby ste boli upev­není, 12 to jest, aby som bol spolu s vami potešený medzi vami skr­ze v nás obapol­ne sa nachodiacu, vašu i moju vieru. 13 A nech­cem, bratia, aby ste ne­vedeli, že som si už mnoho ráz bol zau­mienil, že prij­dem k vám - a bolo mi vždy prekazené až doteraz -, aby som mal nejaký užitok aj medzi vami jako aj medzi os­tat­nými národami. 14 Grékom i bar­barom, múd­rym i nerozum­ným som dlžníkom. 15 Tak­to tá vo mne ochota aj vám, ktorí ste v Ríme, zves­tovať evan­jelium. Evanjelium mocou Božou16 Lebo sa nehan­bím za evan­jelium Kris­tovo, lebo je mocou Božou na spasenie každému veriacemu, Židovi pred­ne i Grékovi. 17 Lebo spraved­livosť Božia sa v ňom zjavuje z viery vo vieru, jako je na­písané: Ale spraved­livý bude žiť z viery. Po stvorení poznať Božiu moc.18 Lebo hnev Boží sa zjavuje s neba na každú bez­božnosť a ne­právosť ľudí, ktorí za­držujú prav­du ne­právosťou, 19 pre­tože to, čo sa môže vedieť o Bohu, je im zjav­né, pre­tože im to Bôh zjavil. 20 Lebo jeho, len smyslom duše po­chopiteľné ne­viditeľnos­ti vidieť od stvorenia sveta po učinených veciach, totiž jeho večnú moc a jeho božstvo, aby boli bez výhovor­ky. Zavrhli známosť Božiu - Bôh zavrhol ich.21 Pre­tože po­znajúc Boha ne­o­slavovali ho jako Boha ani mu neďakovali, ale zmár­niveli vo svojich myšlien­kach, a za­tem­nilo sa ich nerozum­né srd­ce, 22 hovoriac o sebe, že sú múd­ri, stali sa bláz­nami 23 a za­menili slávu ne­porušiteľného Boha za podob­nosť ob­razu porušiteľného človeka i vtákov i št­vor­nohých t­vorov i zemep­lazov. 24 Pre­to ich tiež aj Bôh ta vy­dal v žiados­tiach ich srd­ca do nečis­toty, aby prz­nili svoje telá medzi sebou, 25 jako takí, ktorí pre­menili prav­du Božiu na lož a radšej sťa Boha ctili a boho­slúžili stvoreniu než Stvoriteľovi, ktorý je požeh­naný na veky. Ameň. 26 Pre­to ich Bôh vy­dal do haneb­ných náruživos­tí, lebo aj ich žen­ského po­hlavia osoby premenili prirodzené po­užívanie seba na také, ktoré je proti prírode, 27 a podob­ne aj mužs­kého po­hlavia osoby opustiac prirodzené po­užívanie ženy roz­pálili sa vo svojej h­riešnej žiadosti na­vzájom na­proti sebe, mužovia s mužmi páchajúc haneb­nosť a od­platu, jaká bola treba za ich šialený blud, do­stávajúc sami na sebe. 28 A jako ne­uz­návali za hod­né a po­treb­né mať Boha v pravej známos­ti, tak ich aj Bôh vy­dal v ne­o­svedčenú myseľ prevrátenú, aby robili to, čo sa ne­pat­rí, 29 na­pl­nených každou ne­právosťou, smils­tvom, pod­losťou, lakom­stvom, zlosťou, pl­ných závis­ti, vraždy, sváru, les­ti, zlých obyčají, 30 pletichárov, po­mlúvačov, nenávidiacich Boha, trýz­niteľov, pyšných, chlúb­nych, vy­nález­cov zlého, rodičom ne­pos­lušných, 31 ne­smysel­ných, vierolom­ných, ne­majúcich lás­ky, ne­smier­livých a ne­milo­sr­d­ných, 32 ktorí, hoci dob­re po­znali právo Božie, že tí, ktorí robia také veci, sú hod­ni smr­ti, nie len že to robia, ale to ešte aj sch­vaľujú tým, ktorí to tiež robia.

RoháčekRimanom1