RoháčekRimanom6

Rimanom

List Rimanom

Kto zomrel s Kristom, má žiť Bohu.1 Nuž čo tedy po­vieme? Či zo­staneme v hriechu, aby sa rozm­nožila milosť? 2 Nech sa ne­stane! Lebo veď ktorí sme zo­mreli hriechu - jako budeme ešte žiť v ňom?! 3 Alebo či ne­viete, že všet­ci, ktorí sme po­krs­tení v Kris­ta Ježiša, po­krs­tení sme v jeho sm­rť? 4 Po­hrobení sme tedy s ním skr­ze krst v sm­rť, aby sme, jako Kris­tus vstal z mŕt­vych slávou Ot­covou, tak aj my chodili v novote života. 5 Lebo ak sme sa stali spolu­s­rast­lými podob­nosťou jeho smr­ti, ale takými aj podob­nosťou vzkriesenia budeme 6 vediac to, že náš starý človek je spolu ukrižovaný, aby bolo zmarené telo hriechu čo do svojej pôsobnosti, aby sme viacej ne­slúžili hriechu. 7 Lebo ten, kto zo­mrel, je ospravedlnený od hriechu. 8 Ale ak sme zo­mreli s Kris­tom, veríme, že budeme s ním aj spolu žiť 9 vediac, že Kris­tus vstanúc z mŕt­vych už viacej nezomiera; sm­rť viacej ne­panuje nad ním. 10 Lebo čo zo­mrel, hriechu zo­mrel raz navždy, a čo žije, žije Bohu. 11 Tak aj vy súďte o sebe, že ste mŕt­vi hriechu, ale živí Bohu v Kris­tu Ježišovi, v našom Pánovi. 12 Nech tedy nek­raľuje hriech vo vašom smr­teľnom tele, aby ste ho po­slúchali, totiž hriech, v jeho, to jest tela, žiados­tiach 13 ani ne­vydávaj­te svojich údov za nás­troje ne­právos­ti, ale sa od­daj­te Bohu jako živí z mŕt­vych a svoje údy za nás­troje spraved­livos­ti Bohu; 14 lebo hriech nebude panovať nad vami, pre­tože nie ste pod zákonom, ale pod milosťou. 15 Tak čo tedy? Či budeme hrešiť, keď nie sme pod zákonom, ale pod milosťou? Nech sa ne­stane! 16 Či ne­viete, že komu sa vy­dávate za sluhov cieľom po­slušnos­ti, že ste sluhami toho, koho po­slúchate - buď ­sluhami hriechu na sm­rť buď ­sluhami poslušnosti na spraved­livosť? 17 No, vďaka Bohu, že p­rav­da boli ste sluhami hriechu, ale ste zo srd­ca po­slúch­li druh náuky, do ktorého ste vy­daní, 18 a oslobodení súc od hriechu pod­robení ste v službu spraved­livos­ti. 19 Po ľud­sky hovorím pre slabosť vášho tela: Lebo jako ste boli vy­dali svoje údy za sluhov nečis­tote a ne­právos­ti robiť ne­právosť, tak teraz vy­daj­te svoje údy za sluhov spraved­livos­ti na po­svätenie. 20 Lebo keď ste boli sluhami hriechu, boli ste slobod­ní spraved­livos­ti. 21 Nuž akýže ste mali vtedy užitok z toho, za čo sa teraz han­bíte? Lebo koniec toho je sm­rť. 22 Ale teraz oslobodení súc od hriechu a v službu pod­robení Bohu máte svoj užitok na po­svätenie a koniec večný život. 23 Lebo od­platou za hriech je sm­rť, ale darom Božím z milos­ti je večný život v Kris­tu Ježišovi, v našom Pánovi.

RoháčekRimanom6