RoháčekRimanom4

Rimanom

List Rimanom

Abrahám i Dávid ospravedlnení z viery.1 Čo tedy po­vieme o Ab­rahámovi, o svojom pra­ot­covi, že čo našiel podľa tela? 2 Lebo ak bol Ab­rahám ospravedl­nený zo skut­kov, má sa čím chváliť, ale nie u Boha. 3 Lebo veď čo hovorí Pís­mo? A Ab­rahám uveril Bohu, a bolo mu to počítané za spraved­livosť. 4 Tomu však, kto robí skutky, ne­počíta sa mzda podľa milos­ti, ale podľa pod­lžnos­ti. 5 Ale tomu, kto nerobí skutkov, ale verí na toho, ktorý ospraved­lňuje bez­božného, počíta sa jeho viera za spraved­livosť. 6 Ako aj Dávid hovorí o blaho­slaven­stve človeka, ktorému Bôh počíta spraved­livosť bez skut­kov: 7 Blaho­slavení, ktorým sú od­pus­tené ne­právos­ti, a ktorých hriechy sú pri­kryté! 8 Blaho­slavený človek, ktorému Pán ne­počíta hriechu. 9 Čo tedy, či sa vzťahuje toto blaho­slaven­stvo iba na ob­riez­ku a či aj na ne­ob­riez­ku? Lebo hovoríme, že Ab­rahámovi sa počítala viera za spraved­livosť. 10 A tak ako sa mu počítala? Či vtedy, keď bol v ob­riez­ke, keď bol obrezaný, a či v ne­ob­riez­ke, keď bol ešte ne­ob­rezaný? Nie v ob­riez­ke, ale v ne­ob­riez­ke, 11 a do­stal znamenie ob­riez­ky jako pečať spraved­livos­ti viery, viery v ne­ob­riez­ke, aby bol ot­com všet­kých veriacich ne­ob­riez­kou, aby aj im bola pri­počítaná spraved­livosť, 12 a aby bol otcom ob­riez­ky nie len tým, ktorí z ob­riez­ky, ale aj tým, ktorí kráčajú v šľapajach viery, viery v ne­ob­riez­ke, našeho otca Ab­raháma. 13 Lebo nie skr­ze zákon bolo dané Abrahámovi alebo jeho semenu za­sľúbenie, že bude dedičom sveta, ale skr­ze spraved­livosť viery. 14 Lebo ak sú dedičmi tí, ktorí sú zo zákona, vtedy je vy­práz­dnená viera a zmarené je za­sľúbenie. 15 Lebo zákon pôsobí hnev; lebo tam, kde nieto zákona, niet ani pre­stúpenia. 16 Pre­to z viery, aby bolo podľa milos­ti, aby bolo za­sľúbenie pev­né všet­kému semenu, nie len tomu zo zákona, ale aj tomu z viery Ab­rahámovej, ktorý je ot­com všet­kých nás - Viera i v beznádejnosti.17 ako je na­písané: Učinil som ťa ot­com mnohých národov - pred tvárou Boha, ktorému uveril, a ktorý oživuje mŕt­vych a volá to, čo nie je, ako čo by bolo; 18 ktorý tam, kde nebolo nádeje, uveril v nádeji, aby bol ot­com mnohých národov podľa po­vedaného: Tak bude tvoje semä; 19 a ne­os­lab­núc vo viere nehľadel na svoje už umŕt­vené telo majúc okolo sto rokov ani na umŕt­venie života Sáry 20 a ne­pochyboval o za­sľúbení Božom v ne­vere, ale bol po­sil­nený vo viere dajúc slávu Bohu 21 a súc cele is­tý toho, že to, čo za­sľúbil, je moc­ný aj učiniť, 22 pre­to mu to aj bolo počítané za spraved­livosť. 23 A nie je to napísané iba pre neho, že sa mu počítalo, 24 ale aj pre nás, ktorým sa má počítať, nám veriacim na toho, ktorý vzkriesil Ježiša, nášho Pána, z mŕt­vych, 25 ktorý bol vy­daný pre naše hriechy a vstal z mŕt­vych pre naše ospravedl­nenie.

RoháčekRimanom4