RoháčekRimanom12

Rimanom

List Rimanom

Nepripodobňovať sa svetu.1 Prosím vás tedy, bratia, pre rôz­ne milosrdenstvo Božie, žeby ste ta dali svoje telá v živú obeť svätú a ľúbu Bohu, roz­um­nú to vašu svätos­lužbu. 2 A ne­pripodobňuj­te sa tomuto svetu, ale sa premeňte ob­novením svojej mys­li, aby ste zkúšali, čo je vôľa Božia, to, čo je dobré, ľúbe a do­konalé! Mnohé údy - rôzne úlohy.3 Lebo hovorím skr­ze milosť, ktorá mi je daná, každému, kto je medzi vami, aby ne­mys­lel vy­ššie nad to, čo treba mys­lieť, ale aby mys­lel tak, že by roz­um­ne mys­lel, každý podľa toho, jako jed­nému každému Bôh udelil mieru viery. 4 Lebo tak, ako máme v jed­nom tele mnohé údy, ale jako údy ne­majú všet­ky toho is­tého úkonu, 5 tak aj my mnohí sme jed­ným telom v Kris­tovi, ale jed­not­live jed­ni druhých údami. 6 A majúc roz­diel­ne dary, podľa milos­ti, ktorá nám je daná, buď proroc­tvo, nech je v úmere s vierou; 7 buď službu, ver­ný v službe; buď ten, kto učí, v učení; 8 buď kto na­pomína, v na­pomínaní; ten, kto sa sdieľa, v pros­tote; kto je pred­stavený, v pil­nos­ti; kto činí milo­sr­den­stvo, nech to robí veselou tvárou, ochotne. Ctnosti veriacich v Krista.9 Lás­ka nech je nepokrytecká. Nech sa vám ošk­liví zlé, a pridŕžajte sa dob­rého. 10 V brat­skej lás­ke buďte navzájom na­proti sebe nežní, v úc­te jed­ni druhých pred­chádzajúci, 11 v prácach nie leniví, duchom vrúci, Pánovi slúžiaci, 12 v nádeji sa radujúci, v súžení tr­pez­liví, na mod­lit­be zo­tr­vávajúci, 13 v po­trebách svätých sa sdieľajúci, za po­hos­tin­nosťou sa ženúci. 14 Dob­rorečte tým, ktorí vás prena­sledujú; dob­rorečte a ne­zlorečte. 15 Radovať sa s radujúcimi a plakať s plačúcimi; 16 jed­no a to is­té na­vzájom na­proti sebe smýšľajúci; nie mys­liaci na vy­soké veci, ale níz­ke nech vás zau­jíma. 17 Nebuďte roz­um­ní sami u seba, ni­komu ne­odp­lacujúc zlého za zlé, pre­mýšľajúc o tom, čo je dobré pred všet­kými ľuďmi. 18 Ak je to možné, nakoľko to závisí od vás, maj­te po­koj so všet­kými ľuďmi. 19 Nie sami sa po­mstiac, milovaní, ale daj­te mies­to hnevu, lebo je na­písané: Mne po­msta; ja od­platím, hovorí Pán. 20 A tak keď je hlad­ný tvoj ne­priateľ, na­kŕm ho; keď je smäd­ný, na­poj ho; lebo to robiac shr­nieš žeravé uhlie na jeho hlavu. 21 Nedaj sa pre­máhať zlému, ale pre­máhaj dob­rým zlé.

RoháčekRimanom12