RoháčekRimanom7

Rimanom

List Rimanom

Veriaci v Krista je oprostený zákona hriechu.1 Alebo či ne­viete, bratia, - lebo hovorím znalým zákona - že zákon panuje nad človekom dotiaľ, do­kiaľ žije? 2 Lebo vy­datá žena je pri­viazaná k živému mužovi zákonom. Ale keby muž zo­mrel, bola by opros­tená zákona muža. 3 A tak tedy, kým žije muž, budú ju volať cudzoložnicou, keby bola ženou inému mužovi. Ale keby zo­mrel muž, slobod­ná je od zákona, aby nebola cudzoložnicou, keby bola p­ripojená inému mužovi. 4 Na­sledov­ne, moji bratia, aj vy ste usmr­tení zákonu skr­ze telo Kris­tovo, aby ste boli ­vlast­níc­tvom inému, tomu, ktorý to vstal z mŕt­vych, aby sme nies­li ovocie Bohu. 5 Lebo keď sme boli v tele, pôsobily v našich údoch vášne rôz­nych hriechov, ­vznikajúce skrze zákon, aby sme nies­li ovocie smr­ti. 6 Ale teraz sme opros­tení zákona zo­mrúc tomu, kým sme boli držaní, tak aby sme slúžili v novote ducha a nie v starobe litery. Pôsobenie zákona.7 Čo tedy po­vieme? Že je zákon hriechom? To nech sa ne­stane! Ale hriechu som ne­poz­nal, iba skr­ze zákon. Lebo ani o žiados­ti by som nebol vedel, keby nehovoril zákon: Ne­požiadaš! 8 Ale hriech do­stanúc príčinu skr­ze pri­kázanie spôsobil vo mne všelijakú žiadosť; lebo bez zákona je hriech mŕt­vy. 9 A ja som kedysi žil bez zákona, ale keď prišlo pri­kázanie, hriech ožil, 10 ale ja som zo­mrel, a ukázalo sa, že prikázanie, ktoré mi malo byť na život, to is­té mi bolo na sm­rť. 11 Lebo hriech do­stanúc príčinu skr­ze pri­kázanie zviedol ma a skr­zeň za­bil. 12 Tak tedy je zákon svätý, i pri­kázanie je sväté i spraved­livé i dob­ré. 13 Či tedy to dob­ré sa mi stalo sm­rťou? Nech sa ne­stane! Ale hriech, aby sa ukázal, že je hriechom, ktorý mi skr­ze to dob­ré pôsobí sm­rť, aby bol hriech svr­chovane hriešnym skr­ze pri­kázanie. 14 Lebo vieme, že zákon je duchov­ný, ale ja som teles­ný, predaný pod hriech. Boj človeka, túžiaceho po spravedlivosti, nevyslobodeného.15 Lebo čo robím, ne­uz­návam; lebo nerobím toho, čo chcem, ale činím to, čo nenávidím. 16 Ale ak činím to, čoho nech­cem, sú­hlasím so zákonom, že je dob­rý. 17 A tak teraz už nerobím toho ja, ale hriech, ktorý pre­býva vo mne. 18 Lebo viem, že ne­prebýva vo mne, to jest v mojom tele, dob­ré. Lebo chcenie leží pri mne, ale robenia dob­rého nenachádzam, 19 lebo nečiním dob­rého, ktoré chcem, ale to zlé, ktorého nech­cem, to robím. 20 Ale ak činím to, čoho nech­cem, nerobím toho už viacej ja, ale to robí hriech, ktorý pre­býva vo mne. 21 Tak tedy na­chádzam zákon sebe, ktorý chcem činiť dob­ré, že leží pri mne zlé. 22 Lebo sa spolu radujem so zákonom Božím podľa vnútor­ného človeka; 23 ale vidím iný, cudzí zákon vo svojich údoch, ktorý bojuje proti zákonu mojej mys­le a ktorý ma zajíma v rab­stvo zákonu hriechu, ktorý to zákon je v mojich údoch. 24 Bied­ny ja človek! Kto ma vy­trh­ne z tela tej­to smr­ti?! 25 Ďakujem Bohu skr­ze Ježiša Kris­ta, našeho Pána! A tak tedy ja, ten is­tý, slúžim mysľou zákonu Božiemu a telom zákonu hriechu.

RoháčekRimanom7