RoháčekRimanom8,6

Rimanom 8:6

List Rimanom

Lebo myseľ tela je sm­rť, ale myseľ Ducha je život a po­koj,


Verš v kontexte

5 Lebo tí, ktorí sú podľa tela, mys­lia na veci tela, a tí, ktorí podľa Ducha, na veci Ducha. 6 Lebo myseľ tela je sm­rť, ale myseľ Ducha je život a po­koj, 7 pre­tože myseľ tela je ne­priateľs­tvom na­proti Bohu, lebo sa ne­pod­riaďuje zákonu Božiemu, lebo sa ani ne­môže podriadiť.

späť na Rimanom, 8

Príbuzné preklady Roháček

6 Lebo myseľ tela je sm­rť, ale myseľ Ducha je život a po­koj,

Evanjelický

6 A teles­ne zmýšľať je sm­rť, ale duchov­ne zmýšľať je život a po­koj!

Ekumenický

6 Lebo zmýšľanie tela vedie k smrti, zmýšľanie Ducha však vedie k životu a po­koju.

Bible21

6 Těles­né smýšlení vede ke smrti, ale smýšlení Du­cha k živo­tu a poko­ji.