Roháček5. Mojžišova19,11

5. Mojžišova 19:11

Deuteronomium

Ale keby nie­kto nenávidel svoj­ho blížneho a ú­kladil by mu a po­vs­tanúc na neho uderil by ho smr­teľne, takže by zo­mrel, a keby sa utiekol do nie­ktorého z tých miest,


Verš v kontexte

10 aby sa ne­vyliala ne­vin­ná krv vpro­stred tvojej zeme, ktorú ti dá Hos­podin, tvoj Bôh, do dedičstva, a bola by na tebe krv. 11 Ale keby nie­kto nenávidel svoj­ho blížneho a ú­kladil by mu a po­vs­tanúc na neho uderil by ho smr­teľne, takže by zo­mrel, a keby sa utiekol do nie­ktorého z tých miest, 12 vtedy pošlú starší jeho mes­ta a vez­mú ho od­tiaľ a od­dajú ho do ruky po­mstiteľa kr­vi, a zo­mrie.

späť na 5. Mojžišova, 19

Príbuzné preklady Roháček

11 Ale keby nie­kto nenávidel svoj­ho blížneho a ú­kladil by mu a po­vs­tanúc na neho uderil by ho smr­teľne, takže by zo­mrel, a keby sa utiekol do nie­ktorého z tých miest,

Evanjelický

11 Ak by však bol nie­kto, kto by nenávidel svoj­ho blížneho, a striehol by naň, pre­padol by ho, a tak by ho ud­rel, že by zo­mrel, a utiekol by do jed­ného z tých­to miest,

Ekumenický

11 Keby nie­kto nenávidel svoj­ho blížneho, striehol naňho, na­padol by ho a ud­rel tak, že blížny by zo­mrel, a jeho vrah by po­tom do nie­ktorého z týchto miest ušiel,

Bible21

11 Pokud by však někdo úkladně na­pa­dl svého bližního z nenávisti a po­té, co jej smr­telně zranil, by ute­kl do jedno­ho z těch­to měst,