Roháček5. Mojžišova19,16

5. Mojžišova 19:16

Deuteronomium

Keby po­vs­tal ukrut­ný svedok falošný proti nie­komu, aby svedčil na neho, že od­stúpil od Boha,


Verš v kontexte

15 Ne­povs­tane jeden svedok proti nie­komu vzťahom na jakúkoľvek ne­právosť alebo na jakýkoľvek hriech, nech už by to bol akýkoľvek hriech, ktorým hrešieva človek. Na ús­tach dvoch sved­kov alebo na ús­tach troch sved­kov bude stáť slovo. 16 Keby po­vs­tal ukrut­ný svedok falošný proti nie­komu, aby svedčil na neho, že od­stúpil od Boha, 17 vtedy sa po­stavia tí dvaja mužovia, ktorí majú taký spor pred Hos­podinom, pred kňazov a p­red sudcov, ktorí budú v tých dňoch.

späť na 5. Mojžišova, 19

Príbuzné preklady Roháček

16 Keby po­vs­tal ukrut­ný svedok falošný proti nie­komu, aby svedčil na neho, že od­stúpil od Boha,

Evanjelický

16 Ak po­vs­tane falošný svedok proti nie­komu, a chce ho krivo ob­viniť z od­pad­líc­tva,

Ekumenický

16 Ak proti nie­komu po­vs­tane falošný svedok, aby ho ob­vinil z odpadlíctva,

Bible21

16 Po­vstane-li pro­ti něko­mu zlo­my­s­lný svě­dek, aby jej nař­kl z odpad­lictví,