Roháček5. Mojžišova19,15

5. Mojžišova 19:15

Deuteronomium

Ne­povs­tane jeden svedok proti nie­komu vzťahom na jakúkoľvek ne­právosť alebo na jakýkoľvek hriech, nech už by to bol akýkoľvek hriech, ktorým hrešieva človek. Na ús­tach dvoch sved­kov alebo na ús­tach troch sved­kov bude stáť slovo.


Verš v kontexte

14 Ne­prenesieš medze svoj­ho blížneho, ktorú vy­medzili pred­kovia v tvojom dedičs­tve, ktoré zdedíš v zemi, ktorú ti dá Hos­podin, tvoj Bôh, aby si ju zau­jal do dedičs­tva. 15 Ne­povs­tane jeden svedok proti nie­komu vzťahom na jakúkoľvek ne­právosť alebo na jakýkoľvek hriech, nech už by to bol akýkoľvek hriech, ktorým hrešieva človek. Na ús­tach dvoch sved­kov alebo na ús­tach troch sved­kov bude stáť slovo. 16 Keby po­vs­tal ukrut­ný svedok falošný proti nie­komu, aby svedčil na neho, že od­stúpil od Boha,

späť na 5. Mojžišova, 19

Príbuzné preklady Roháček

15 Ne­povs­tane jeden svedok proti nie­komu vzťahom na jakúkoľvek ne­právosť alebo na jakýkoľvek hriech, nech už by to bol akýkoľvek hriech, ktorým hrešieva človek. Na ús­tach dvoch sved­kov alebo na ús­tach troch sved­kov bude stáť slovo.

Evanjelický

15 Jediný svedok ne­stačí usvedčiť nie­koho z akej­koľvek viny a z akéhokoľvek hriechu; nech je hriech, ktorého sa do­pus­til akýkoľvek, roz­sudok bude plat­ný na zá­klade výpovede dvoch alebo troch sved­kov.

Ekumenický

15 Jediný svedok ne­stačí usvedčiť nie­koho z nejakej viny či nejakého hriechu, ktorého sa mohol do­pus­tiť. Súd­ny výrok bude plat­ný len na zá­klade výpovedí dvoch alebo troch sved­kov.

Bible21

15 Pro­ti niko­mu ne­po­stačí je­diný svě­dek, ať už se do­tyčný jakko­li pro­vi­nil či spá­chal jakýko­li hřích, jenž se dá spá­chat. Výrok mu­sí být po­tvrzen vý­po­vědí dvou nebo tří svědků.