Roháček5. Mojžišova19,18

5. Mojžišova 19:18

Deuteronomium

A sud­covia dob­re vy­šet­ria vec, a keď sa dokáže, že hľa, svedok je falošný svedok a že hovoril lož na svoj­ho brata,


Verš v kontexte

17 vtedy sa po­stavia tí dvaja mužovia, ktorí majú taký spor pred Hos­podinom, pred kňazov a p­red sudcov, ktorí budú v tých dňoch. 18 A sud­covia dob­re vy­šet­ria vec, a keď sa dokáže, že hľa, svedok je falošný svedok a že hovoril lož na svoj­ho brata, 19 učiníte mu to is­té, čo on zamýšľal učiniť svoj­mu bratovi, a od­praceš také zlo zo svoj­ho stredu.

späť na 5. Mojžišova, 19

Príbuzné preklady Roháček

18 A sud­covia dob­re vy­šet­ria vec, a keď sa dokáže, že hľa, svedok je falošný svedok a že hovoril lož na svoj­ho brata,

Evanjelický

18 sud­covia nech dô­klad­ne vy­šet­ria záležitosť. Ak je ten svedok falošným sved­kom, falošne svedčil proti svoj­mu bratovi,

Ekumenický

18 Po­tom sud­covia dô­klad­ne pre­skúmajú prípad. Ak svedok falošne vy­povedal proti svoj­mu bratovi,

Bible21

18 Soud­ci ať věc důkladně pro­šetří. Ukáže-li se, že to byl křivý svě­dek, křivě svědčící pro­ti své­mu brat­ru,