Roháček5. Mojžišova19,14

5. Mojžišova 19:14

Deuteronomium

Ne­prenesieš medze svoj­ho blížneho, ktorú vy­medzili pred­kovia v tvojom dedičs­tve, ktoré zdedíš v zemi, ktorú ti dá Hos­podin, tvoj Bôh, aby si ju zau­jal do dedičs­tva.


Verš v kontexte

13 Nezľutuje sa nad ním tvoje oko, ale od­praceš ne­vin­nú krv z Iz­raela, a bude ti dob­re. 14 Ne­prenesieš medze svoj­ho blížneho, ktorú vy­medzili pred­kovia v tvojom dedičs­tve, ktoré zdedíš v zemi, ktorú ti dá Hos­podin, tvoj Bôh, aby si ju zau­jal do dedičs­tva. 15 Ne­povs­tane jeden svedok proti nie­komu vzťahom na jakúkoľvek ne­právosť alebo na jakýkoľvek hriech, nech už by to bol akýkoľvek hriech, ktorým hrešieva človek. Na ús­tach dvoch sved­kov alebo na ús­tach troch sved­kov bude stáť slovo.

späť na 5. Mojžišova, 19

Príbuzné preklady Roháček

14 Ne­prenesieš medze svoj­ho blížneho, ktorú vy­medzili pred­kovia v tvojom dedičs­tve, ktoré zdedíš v zemi, ktorú ti dá Hos­podin, tvoj Bôh, aby si ju zau­jal do dedičs­tva.

Evanjelický

14 Ne­posúvaj medzu svoj­ho blížneho, ktorú vy­medzili pred­kovia v dedičnom vlast­níc­tve, čo do­staneš do vlast­níc­tva v krajine, ktorú ti dáva Hos­podin, tvoj Boh, za­brať.

Ekumenický

14 Ne­posuň medzu svoj­ho blížneho, ktorou pred­kovia určili tvoje dedičné vlast­níc­tvo, čo do­staneš v krajine, ktorú ti dáva Hos­podin, tvoj Boh, aby si ju ob­sadil.

Bible21

14 Ne­po­su­nuj mez­ník svého bližního, kterým tví před­kové vy­me­zi­li tvé dě­dictví v ze­mi, kte­rou ti Hos­po­din, tvůj Bůh, dává do vlastnictví.