Roháček5. Mojžišova19,6

5. Mojžišova 19:6

Deuteronomium

aby snáď po­mstiteľ krvi nehonil vraha, keď by sa roz­pálilo jeho srd­ce, a nedos­tih­nul ho, keby bolo mnoho ces­ty, a za­bil by ho bez toho, že by bol za­slúžil sm­rť, pre­tože ho ne­mal v nenávis­ti ani vtedy ani pred tým.


Verš v kontexte

5 ako na prí­klad keby nie­kto vošiel so svojim blížnym do hory rúbať drevo, a za­hnala by sa jeho ruka sekerou uťať drevo, a železo by sa sk­l­z­lo a od­letelo s poris­ka a ponašlo by jeho blížneho, takže by zo­mrel, ten sa utečie do nie­ktorého z tých miest a bude žiť, 6 aby snáď po­mstiteľ krvi nehonil vraha, keď by sa roz­pálilo jeho srd­ce, a nedos­tih­nul ho, keby bolo mnoho ces­ty, a za­bil by ho bez toho, že by bol za­slúžil sm­rť, pre­tože ho ne­mal v nenávis­ti ani vtedy ani pred tým. 7 Pre­to ti ja pri­kazujem a hovorím: Od­delíš si tri mes­tá.

späť na 5. Mojžišova, 19

Príbuzné preklady Roháček

6 aby snáď po­mstiteľ krvi nehonil vraha, keď by sa roz­pálilo jeho srd­ce, a nedos­tih­nul ho, keby bolo mnoho ces­ty, a za­bil by ho bez toho, že by bol za­slúžil sm­rť, pre­tože ho ne­mal v nenávis­ti ani vtedy ani pred tým.

Evanjelický

6 aby krv­ný po­mstiteľ s roz­horčeným srd­com ne­prena­sledoval vraha, aby ho nedos­tihol, pre­tože jeho ces­ta je priďaleká, a aby ho nezabil, pre­tože onen nebol hoden smr­ti, lebo pred­tým voči nemu ne­prechovával nenávisť.

Ekumenický

6 Vy­konávateľ krv­nej po­msty by v návale hnevu prena­sledoval vraha a keby ces­ta bola veľmi dl­há, do­stihol by ho a za­bil. Vrah si však sm­rť nezas­lúžil, lebo za­bitého pred­tým ne­mal v nenávisti.

Bible21

6 Kdy­by to bylo pří­liš dale­ko, mohl by vraha do­stih­nout krevní msti­tel, jenž by jej pronásledoval, a ve své zuřivosti by jej mohl za­bít. On však ne­byl ho­den smrti, ne­boť za­bi­tého nikdy před­tím neměl v nenávisti.