EkumenickýMatúš24,2

Matúš 24:2

Evanjelium podľa Matúša

On im však po­vedal: Vidíte toto všet­ko? Amen, hovorím vám, že tu ne­os­tane kameň na kameni, všet­ko bude zbúrané.


Verš v kontexte

1 Po tom, čo Ježiš vy­šiel z chrámu a od­chádzal od­tiaľ, pri­stúpili k nemu jeho učeníci a ukazovali mu chrámové stav­by. 2 On im však po­vedal: Vidíte toto všet­ko? Amen, hovorím vám, že tu ne­os­tane kameň na kameni, všet­ko bude zbúrané. 3 Keď sedel na Olivovom vr­chu a boli sami, pri­stúpili k nemu jeho učeníci a spýtali sa ho: Po­vedz nám, kedy sa to stane a čo bude znamením tvoj­ho príchodu a kon­ca sveta.

späť na Matúš, 24

Príbuzné preklady Roháček

2 Ale Ježiš od­povedal a riekol im: Či ne­vidíte všet­kého tohoto? Ameň vám hovorím, že tu nebude ponechaný kameň na kameni, ktorý by nebol zborený.

Evanjelický

2 Riekol im: Či vidíte všet­ko toto? Veru vám hovorím, že nezos­tane tu kameň na kameni, ktorý by nebol zborený.

Ekumenický

2 On im však po­vedal: Vidíte toto všet­ko? Amen, hovorím vám, že tu ne­os­tane kameň na kameni, všet­ko bude zbúrané.

Bible21

2 On jim ale ře­kl: „Vi­dí­te to všech­no? Amen, říkám vám, že tu ne­zůstane ká­men na ka­meni. Všech­no bude zbořeno.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček